Om een antwoord te kunnen geven op de vraag ‘Waarom is mijn verbruik zo hoog?’ vragen wij u de volgende stappen te doorlopen:

Beoordeel de begin- en de eindstanden zoals deze op de specificatie van de (jaar)afrekening staan vermeld.
Komen deze standen overeen met standen zoals uzelf opgegeven heeft of zijn de standen geschat? In geval van geschatte standen kan het zijn dat deze afwijken van de stand zoals op dat moment op uw meter zou hebben gestaan.
Het kan bijvoorbeeld ook voorkomen dat het in rekening gebrachte (hoge) verbruik ontstaat als gevolg van gemeten c.q. door u opgegeven stand, terwijl er in voorgaande jaren standen zijn gecalculeerd. Zijn de geschatte standen te laag gecalculeerd, dan zal dit leiden tot een hoge afrekening.

Over welke periode is het verbruik berekend?
Is deze periode korter of langer dan een jaar? Zijn de begin- en de einddatum gerelateerd aan bepaalde situaties, zoals de jaaropname of een verhuizing, een switch naar een andere leverancier?
Om te bepalen of uw verbruik gestegen is, dient u vergelijkbare afrekenperiodes met elkaar te vergelijken. Vaak is dat, op basis van de afrekeningen uit het verleden, niet goed mogelijk.

Een (jaar)afrekening is het saldo van het in rekening gebrachte verbruik (eindstand -/- beginstand) x de (gemiddelde) prijs en de betaalde voorschotten.
Indien u per saldo moet bijbetalen kan het dus ook zijn dat u te weinig voorschot heeft betaald.

Het feit dat u meer energie heeft verbruikt kan ook het gevolg zijn van “meer-verbruik”.
Is er sprake van een bovengemiddeld koude winter waardoor u meer heeft moeten stoken (80% van uw gasverbruik gaat op aan verwarming van de woning)? Heeft u mogelijk verbouwd of is de gezinssituatie gewijzigd? Heeft u nieuwe apparatuur aangeschaft?
Uw energieleverancier kan u helpen met deze analyse. Zij kunnen u aangeven wat de oorsprong is van de standen per een bepaalde datum; zijn deze door u opgegeven voor de jaaropname of zijn de standen geschat door de netbeheerder? Tevens heeft uw leverancier informatie over de ontwikkeling van uw zgn. Standaard JaarVerbruik (SJV).

Het standaard jaarverbruik van een aansluiting wordt bepaald door het gemeten verbruik over de laatste relevante verbruiksperiode, uitgedrukt in m3 (n;35,17) te delen door de som van de profielfracties in het veronderstelde profiel over de desbetreffende verbruiksperiode.
Vóór u uw vraag stelt aan het energiebedrijf is het verstandig een aantal zaken te inventariseren:

 • houd de relevante nota’s incl. specificatie bij de hand
 • noteer 4-6 weken de meterstanden. Doe dit op een vast tijdstip in de week. Hiermee hebben we een indicatie voor het actuele verbruik
 • inventariseer de apparatuur die u heeft; wat zijn met name de hoog verbruik-apparaten (voor elektriciteit: wasdroger, vaatwasser, diepvrieskist, aquarium, waterbed, airconditioners, computers etc.).

 1. Lekkage? Test, het gasverbruik stoppen; ketel en andere verbruikers uit. Meterstand noteren en een halve dag later nogmaals kijken. Is er een geringe verandering, dat kan niet want er zou geen verbruik kunnen zijn. Dus stelt U een lek vast (remedie hoofdkraan dicht en een installateur bellen)
 2. Op basis van graaddagen, bijvoorbeeld de site mindergas.nl, is vast te stellen waar uw verbruik nu toe gaat leiden, om zo vast te stellen of het hoge verbruik nog aanwezig is.

Wat mogelijke oorzaken kunnen zijn:

 • U verbruikt veel warm water en uw patroon is daarin veranderd.
 • Uw installatie heeft een probleem.
 • Uw ketel kan ongunstig hebben gewerkt.
 • Uw cv buizen lopen ergens door bijv. water onder de vloer (dit kan het ene jaar wel en het andere jaar niet een probleem zijn).
 • Heeft U vloerverwarming? Werkt deze nog naar behoren en bent u nu niet ongunstiger via radiatoren aan het verwarmen.

Oorzaken uit het verleden zijn moeilijk aan te wijzen:

 • Een eerdere meterstand is door schatting tot stand gekomen en had een afwijking met de werkelijkheid van toen.
 • Uw installatie heeft een probleem (gehad)
 • Uw ketel kan ongunstig hebben gewerkt (bij bijvoorbeeld een hangende driewegklep verwarmt u uw huis op momenten dat het niet gewenst is)

Tot slot
Volg de graaddagen ook op de koude dagen, ook als u denkt dat het is opgelost.
Indien bovenstaande niet tot resultaat leidt kan er een (erkend) installateur worden geraadpleegd.

Verbruiksgegevens gas en elektriciteit

Regelmatig krijgen wij de vraag wat het gemiddeld gas- en/of elektriciteitsverbruik is. Een gemiddelde is nauwelijks aan te geven. Buren met vergelijkbare woningen kunnen toch een totaal verschillend energieverbruik realiseren.

Gas

Onderstaande verdeling voor gasverbruik kan worden aangehouden:

 • ca. 80% van uw gas gebruikt u voor de verwarming van de woning.
 • ca. 17% is voor de warmwatervoorziening.
 • voor koken op gas verbruikt u jaarlijks ca. 100-150 m3.

Onderstaande factoren kunnen van invloed zijn op de hoeveelheid gasverbruik:

 • Het type woning dat u heeft (appartement, tussenwoning, 2-onder-1-kap).
 • De inhoud van de woning.
 • De leeftijd van de woning.
 • De mate waarin de woning geïsoleerd is.
 • De leeftijd van de ketel (rendement).
 • De gezinssamenstelling (alleenstaand, tweeverdieners, gezin met kinderen).
 • De gemiddelde stooktemperatuur.
 • De gemiddelde stookduur (per dag).

Elektriciteit

Het elektriciteitsverbruik is de optelsom van alle elektrische apparaten en apparatuur die in gebruik zijn (= aantal watts x gebruiksduur).
U kunt dit verbruik zelf uitrekenen.

 • Voorbeeld 1: een schemerlamp met een lamp van 40 watt brandt gemiddeld 3 uur per dag. Het energieverbruik is 40 watt x 3 uur x 365 dagen = 43800 Wh = 43,8 KWh op jaarbasis.
 • Voorbeeld 2: een computer met een ingebouwde voeding van 300 watt is dagelijks 3 uur in gebruik. Het energieverbruik is 300 watt x 3 uur x 365 dagen = 328500 Wh = 328,5 KWh op jaarbasis.

U kunt eventueel ook een energiemeter kopen waarmee de hoeveel energie kan worden gemeten die een apparaat verbruikt. Zo krijgt u een beter inzicht en kunnen de energievreters in huis worden opgespoord.

Overzicht gemiddeld verbruik van diverse elektrische apparaten

Onderzoek naar de meter

Indien is vastgesteld dat het hoog verbruik niet te verklaren is aan de hand van meterstanden en/of wijzigingen in het verbruik en u twijfelt aan het feit of de meter correct meet, kunt u een ijking van de meter aanvragen. Bij een ijking wordt de registratie van het energieverbruik op uw meter vergeleken met de registratie van een geijkte meter. Deze ijking wordt uitgevoerd door een onafhankelijk, gecertificeerd ijkbedrijf.

Belangrijk!

De controle vindt plaats onder het zgn. “principe van ongelijk”. Dit betekent dat wanneer de ijking uitwijst dat uw meter meet binnen de wettelijk hiervoor vastgestelde marges, de kosten van de ijking voor uw eigen rekening komen.
Is de afwijking tussen uw meter en de ijkmeter groter dan de wettelijke norm, dan komen de kosten voor rekening van de netbeheerder.
Bij een grootverbruik aansluiting dient u voor een ijking contact op te nemen met uw meetverantwoordelijke.

Voor de kosten van ijking van de meter zie ons tarievenoverzicht onder de noemer van “Controle elektriciteitsmeter” of “Controle gasmeter”.
NB. Het merendeel van de huisaansluitingen valt onder de categorie t/m 10 m3/h. Heeft u twijfels over de capaciteit van uw meter, neem dan contact op met onze afdeling Klant & Markt, telefoon 0522-856 895.

De procedure is als volgt:

 • Download het opdrachtformulier: Opdrachtformulier metercontrole kleinverbruik.
 • Print het formulier en vul de gegevens in. Stuur het ingevulde en door u ondertekende formulier retour naar N.V. RENDO.
 • Na ontvangst van uw opdrachtformulier ontvangt u een factuur voor de kosten van de ijking.
 • Zodra de factuur voldaan is neemt onze uitvoerende afdeling contact met u op om de meter ter plaatse te laten ijken door een gecertificeerd ijkbedrijf.
 • Na circa 3 weken ontvangt N.V. RENDO het ijkrapport. Aansluitend sturen wij u een kopie van dit rapport en informeren wij u over de bevindingen.

De verdere afhandeling is uiteraard afhankelijk van de bevindingen zoals gerapporteerd door het ijkbedrijf. Is de conclusie dat uw meter niet voldoet aan de wettelijke normen, dan ontvangt u de kosten voor het ijken terug en wordt uw energieverbruik herberekend. Meet de meter wel binnen de wettelijke grenzen dan blijft het energieverbruik ongewijzigd.

Het ijkbedrijf zal ook controleren of er onrechtmatige handelingen aan de meter zijn verricht. Worden beschadigingen geconstateerd waardoor het vermoeden gerechtvaardigd is dat er fraude heeft plaats gevonden, dan zullen alle kosten in rekening gebracht worden en vindt er geen restitutie plaats.