In het geval van een netbeheerder wordt met assets of middelen gedoeld op het volledige elektriciteits- en gasnetwerk, ondergronds en bovengronds.

Doel van assetmanagement is te borgen dat de (externe) veiligheid en leveringszekerheid nu en in de toekomst voldoen aan de wettelijke kaders en de verwachtingen van de maatschappij.

Meer specifiek is Assetmanagement gericht op:

  • het gedurende de gehele levenscyclus doelmatig en optimaal beheren van deze netten;
  • de veiligheid van het personeel en het publiek (maatschappij);
  • de bescherming van de industriële en bebouwde omgeving en natuur;
  • de beschikbaarheid, capaciteit en de betrouwbaarheid van de elektriciteits- en gasnetten;
  • de transport- en distributiezekerheid van elektriciteit en gas.

Netbeheer Nederland

N.V. RENDO is lid van brancheorganisatie Netbeheer Nederland.

NTA 8120

Door belanghebbenden (netbeheerders en toezichthouders) is besloten om de aspecten veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagement verder uit te werken via een Nederlands technische afspraak (NTA) Assetmanagement.

De NTA 8120 geeft de eisen waaraan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem (kortweg assetmanagementsysteem) moet voldoen. Doel van de vrijwillige afspraak is om gedurende alle fasen van de levenscyclus van elektriciteits- en gasnetten afwijkingen, storingen en incidenten te voorkomen en de gevolgen daarvan te beheersen.
De NTA 8120 kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorgplicht van de netbeheerders en het toezicht van de overheid.

Toezichthouders

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Volgens de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet is de ACM belast met onder meer het toezicht op de naleving van de verplichting van netbeheerders om de veiligheid van de elektriciteitsnetten en de kwaliteit en capaciteit van de elektriciteits- en gasnetten te waarborgen.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Staatstoezicht op de Mijnen houdt specifiek toezicht op de verplichting van gasnetbeheerders om de veiligheid van hun netten te waarborgen. Zij houdt daarnaast toezicht op de integriteit en veiligheid van installaties die vallen onder de Mijnbouwwet.
Door verschillende incidenten en conclusies en aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is in de afgelopen jaren de maatschappelijke druk sterk toegenomen om tot een vorm van toezicht op de veiligheid van het net te komen.

De (regionale) netbeheerders zijn veelal bedrijven die zowel elektriciteits- als gasnetten exploiteren en beheren. Gezien de risico’s en maatschappelijke gevolgen die verbonden zijn aan ongevallen met gas, krijgt bij het transport en de distributie van gas de (externe) veiligheid van de gasnetten prioriteit.

Kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD)

Om de twee jaar dient elke netbeheerder een Kwaliteits- en capaciteitsdocument in te dienen bij de toezichthouders. In dit document wordt beschreven op welke manier de financiële middelen optimaal worden gebruikt om de kwaliteit en de capaciteit van de energienetten te waarborgen.

KCD RENDO

 

Certificering

Kwaliteit: N.V. RENDO is ISO 9001 gecertificeerd voor al haar processen.
Veiligheid: N.V. RENDO is daarnaast VCA (VeiligheidsChecklist Aannemers) gecertificeerd en werkt in haar netwerken conform de veiligheidsrichtlijnen van de branche, BEI en VIAG.

Monitoren componenten

Essentieel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en nadere analyses is, naast betrouwbare en complete informatie, een voldoende verfijnde indicatie van de toestand van de huidige asset base. Daartoe is het monitoren/inspecteren van de meest relevante assets een must.
Het monitoren van de componenten wordt verricht conform de beheersmaatregelen uit de onderhoudsmatrix. Hierin staat per netcomponent de wijze van monitoring/ inspecteren van de technische toestand vermeld. Naast het door N.V. RENDO zelf monitoren en inspecteren van de assets neemt N.V. RENDO deel aan diverse onderzoeken, zoals exit beoordelingen en multiclient onderzoeken voor gasmateriaal bij KIWA Gastec en FMECA studies voor diverse elektrische componenten bij KSANDR en KEMA.
N.V. RENDO gebruikt een GIS/BMR, waarin de technische details en de ligging van de kabels en leidingen opgeslagen zijn. Hiermee wordt veel knowhow geborgd en wordt inzicht in en (trend)analyse van de kwalitatieve staat van de componenten inzichtelijk gemaakt.

Interne bewaking procesvoortgang

De werkzaamheden voor de aanleg en wijziging van de netten en stations worden bij de werkvoorbereiding opgestart en na uitvoering ook op die afdeling verwerkt.
Het gehele proces van deze projecten wordt vastgelegd in een database welke dient als bewaking voor de procesvoortgang.

Proces storingen en onderbrekingen

De medewerkers van N.V. RENDO zijn actief betrokken bij de afhandeling van de storingen en onderbrekingen. Vooral het veiligstellen van de situatie wordt als belangrijk issue gezien. Registratie van alle storingen in het netwerk van N.V. RENDO geschiedt centraal, zowel voor gas als voor elektriciteit. Overdag komen de storingsmeldingen rechtsreeks bij het storingsmeldpost van N.V. RENDO binnen, die de melding doorstuurt naar de storingsmedewerkers. ’s Avonds komen de storingsmeldingen bij een extern callcenter binnen dat met behulp van een door N.V. RENDO vastgesteld script de beoordeling en distributie van de meldingen aan de storingsdienst medewerkers doet.
N.V. RENDO voert storingsregistratie strikt uit volgens procedures die de volledigheid en juistheid moeten borgen.

Informatie over storingen