In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens vastgelegd, hieraan dient N.V. RENDO te voldoen.
Hieraan heeft N.V. RENDO invulling gegeven door onder andere conform de meldingsplicht de verwerking van persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarnaast wordt met partijen die in opdracht van N.V. RENDO persoonsgegevens verwerken een bewerkersovereenkomst aangegaan.

Meldplicht datalekken

Met ingang van 1 januari 2016 moet de Verantwoordelijke een datalek mogelijk melden aan de AP. Er is sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren zijn gegaan of niet redelijkerwijs valt uit te sluiten dat deze onrechtmatig zijn verwerkt. Indien u indicaties heeft dat wellicht sprake is van een datalek, kunt u dit aan ons melden per mail naar ps@rendo.nl.

Recht op inzage, correctie en verzet

De Wbp geeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Indien N.V. RENDO uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u met behulp van het aanvraagformulier  en een kopie van uw legitimatiebewijs een schriftelijk verzoek indienen om hierin inzage te verkrijgen. Wanneer u van mening bent dat uw gegevens onjuist zijn of N.V. RENDO deze niet mag verwerken, dan kunt u een schriftelijk verzoek met een kopie van uw legitimatiebewijs indienen voor correctie of het aantekenen van verzet.
Indien u iemand anders wilt machtigen om namens u bovenstaande verzoeken in te dienen, dient de aanvraag te zijn voorzien van een volmacht en een kopie van het legitimatiebewijs van uzelf en de gevolmachtigde.
U kunt een verzoek opsturen per mail naar netwerken@rendo.nl of per post naar N.V. RENDO, postbus 18, 7940 AA te Meppel t.a.v. afdeling Klantbeheer.

Gedragscode verwerking persoonsgegevens

De netbeheerders in Nederland hebben gezamenlijk een gedragscode opgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens van (kleinverbruik)klanten in het kader van de installatie en het beheer van slimme meters. Deze gedragscode is geheel in lijn met artikel 25, eerste lid, Wbp.
Zie de “Gedragscode Verwerking van Persoonsgegevens door Netbeheerders in het kader van Installatie en Beheer van Slimme Meters bij Kleinverbruikers
N.V. RENDO onderkent de noodzaak van het zorgvuldig en vertrouwelijke behandelen van persoonsgegevens en verklaart volgens de regels en verplichtingen uit deze gedragscode te werken.