Onderzoek congestiemanagement

In delen van het netwerk van Enexis Netbeheer en TenneT TSO B.V. is sprake van een grote toename van gevraagd vermogen voor teruglevering. Die vraag is dusdanig groot dat het netwerk die vraag niet kan absorberen. Uitbreiding van het netwerk gaat meerdere jaren duren, omdat vaak ook het hoogspanningsnet van TenneT moet worden versterkt. Gedurende deze periode is er sprake van congestie.

Van congestie is sprake als de totale transportbehoefte groter is dan het vermogen dat in het betreffende gebied over de netten kan worden getransporteerd.

Eén van de mogelijke tussenoplossingen, om het tekort aan transportcapaciteit op te lossen, is het toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied, volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5. Congestiemanagement is een systeem waarbij via marktwerking wordt voorkomen dat het aanbod of vraag van elektriciteit groter is dan de capaciteit van het netwerk. Klanten kunnen in zo’n systeem dan zelf aangeven tegen welke prijs kan worden afgeregeld of worden opgeregeld.

Uitkomsten onderzoek

Enexis Netbeheer, N.V. RENDO en TenneT hebben onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. de opdracht gegeven om de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Hoogeveen en Steenwijk te onderzoeken.

Waar nodig zijn de onderzoeken uitgevoerd in samenwerking met de netbeheerders N.V. RENDO en Coteq Netbeheer.

De volgende criteria spelen een belangrijke rol in het onderzoek:

  • De toepassing van congestiemanagement wordt door de netbeheerder nettechnisch mogelijk geacht
  • De toepassing van congestiemanagement wordt door de netbeheerder bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk geacht
  • De periode van structurele congestie duurt langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar
  • In het betreffende deelnet zijn voldoende potentiële deelnemers aanwezig voor uitvoering van congestiemanagement

De verplichting voor deelname aan congestiemanagement geldt volgens de netcode niet voor:

  • Partijen die uitsluitend beschikken over niet-regelbare energiebronnen (o.a. wind- en zonne-energie)
  • Partijen die de energiebronnen, die geïntegreerd zijn binnen een industrieel proces, niet kunnen op- of afregelen zonder daarmee het productieproces te verstoren
  • Partijen die beschikken over installaties t.b.v. openbare voorzieningen (o.a. gaswinning en openbaar vervoer)

De gezamenlijke netbeheerders constateren dat de huidige netcode met de daarin de beschrijving van congestiemanagement niet is toegesneden op de enorme toename van duurzame opwek. De netbeheerders doen op dit moment gezamenlijk onderzoek om tot een wijziging van de netcode te komen. Doel daarvan is dat congestiemanagement in de toekomst effectief kan worden toegepast.

Congestie Hoogeveen en Steenwijk

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is. Het kan niet omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit, artikel 9.5.

Nu het onderzoek klaar is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 425 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 100 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd.

Voorlopig zal bij nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden aangegeven dat niet kan worden gegarandeerd dat de gevraagde transportcapaciteit voor teruglevering daadwerkelijk beschikbaar is. Het is mogelijk dat dat de gevraagde transportcapaciteit voor teruglevering geheel of gedeeltelijk zal worden geweigerd.