Energiecoöperatie Wij Duurzaam Staphorst verkent de mogelijkheid van een biogashub
aan de Klaas Kloosterweg West en omgeving. De gemeente Staphorst en netbeheerder
RENDO financieren dit initiatief. De partijen zetten hiermee een stap richting een
duurzame energievoorziening van Staphorst.

Een biogashub maakt het voor agrarische bedrijven gemakkelijker en goedkoper om groen gas te
leveren. Zij kunnen biogas produceren door vergisting van mest. Een centrale gasopwekker in de
biogashub maakt van het biogas groen gas. Vervolgens levert de hub via het gasnet aan
woningen en bedrijven.

Hierdoor draagt een biogashub bij aan de doelstelling van de gemeente om in 2050
klimaatneutraal te zijn. Bovendien is biogas voor agrarische bedrijven een extra verdienmodel.
De Klaas Kloosterweg West en omgeving is een kansrijke locatie voor een biogashub, omdat er
veel agrarische bedrijven op relatief korte afstand tot elkaar staan. Ook bleek tijdens een
informatiebijeenkomst op 14 februari 2024 dat veel van deze bedrijven belangstelling hebben
voor een verdere verkenning.

Uit de verkenningsfase moet blijken of er voldoende agrarische bedrijven willen deelnemen aan
de biogashub. Daarnaast wordt onderzocht hoe de organisatievorm en financiering eruit moeten
komen te zien. Hiervoor trekt Wij Duurzaam Staphorst op met melkveehouders uit de omgeving.
De kosten voor de verkenningsfase zijn € 120.000,-. RENDO en de gemeente Staphorst dragen
hier allebei de helft aan bij. Agrariërs die mee willen doen betalen ook een vergoeding. Deze is
nodig voor specialistische adviezen voor hun bedrijf.

Reacties
Wethouder Lucas Mulder: “Een biogashub geeft meer melkveehouders de mogelijkheid biogas te
leveren. Daarmee verlagen ze de uitstoot van stikstof en broeikasgassen en het is voor hen een
extra verdienmodel. De biogashub is dus een mooie kans voor agrariërs en voor de
verduurzaming van Staphorst. Dat ondersteunen we als gemeente graag.”

Eddy Veenstra, directeur van RENDO: “Groen gas wordt steeds belangrijker voor een duurzame
energievoorziening. Andere duurzame energievoorzieningen zijn soms lastig: het elektriciteitsnet
zit vol en warmtenetten zijn in de meeste gebieden in de gemeente Staphorst moeilijk rendabel
te exploiteren. Groen gas biedt hier een oplossing voor.”

Jenko Huls namens Wij duurzaam Staphorst: “Naast een tweede windpark en het samenwerken
op elektra-aansluitingen op het industrieterrein, willen we ons verder verbreden. Gas zal nu en in
de toekomst nodig blijven om er ook in de winter warm bij te kunnen zitten. Daarnaast willen we
met de biogashub een platform bieden. Daardoor kunnen de aangesloten melkveehouders nóg
toekomstbestendiger worden.”

bron: persbericht gemeente Staphorst