FAQ toonfrequentsignaal

Wat is het toonfrequent-signaal (TF-signaal)?

Met het toonfrequent-signaal worden elektrische pulsen over de elektriciteitskabels gestuurd. Deze pulsen kun je zien als een ‘seintje’ en worden ontvangen door TF-ontvangers. Als de puls binnenkomt, krijgt de TF-ontvanger een seintje om te schakelen. Van aan naar uit of andersom. Zo kunnen we schakelen tussen dag- en nachttarief en elektrische boilers en andere toepassingen zoals tuinverlichting in- en uitschakelen.

Waarom stoppen netbeheerders met het uitzenden van het TF-signaal?

De techniek waarmee het TF-signaal wordt verstuurd, is kostbaar en verouderd. We hebben dit signaal tegenwoordig niet meer nodig om te kunnen voldoen aan onze wettelijke netbeheerderstaken; daarvoor hebben we de slimme meter. Daarnaast zorgen zonneparken en windturbines voor verstoring van het signaal, waardoor het niet altijd goed aankomt bij de ontvangers. Daarom hebben de netbeheerders er gezamenlijk voor gekozen om niet meer te investeren in deze techniek.

Wat is dag- en nachtstroom?

Dagstroom is de elektriciteit die u overdag tussen 07:00 en 23:00 uur gebruikt. Nachtstroom is de elektriciteit die u ’s nachts tussen 23:00 en 07:00 uur, in het weekend en op feestdagen gebruikt. In Brabant en Limburg wijken deze tijden af. Daar spreken we van piek- en daltarief. Piektarief geldt tussen 7.00 en 21.00 uur en daltarief geldt tussen 21.00 en 7.00 uur, op feestdagen en in weekenden. Het is mogelijk dat uw energieleverancier een ander tarief rekent voor dag- en nachtstroom dan voor piek- en daltarief.

Voor zakelijke klanten: hoe ontdek ik of we binnen onze organisatie het TF-signaal gebruiken?

Uw installateur kan u hierbij helpen. Daarnaast kijkt een installateur samen met u naar uw situatie en wat daar de beste oplossing voor is. Via Techniek Nederland vindt u erkende installateurs.

Wat is een losse TF-ontvanger?

Een los apparaat dat een TF-signaal oppikt om andere apparaten en systemen in- en uit te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan elektrische boilers en aan tuin-, kerk- of portiekverlichting. Losse TF-ontvangers werden vroeger verkocht door groothandels of installateurs. Hiermee werd het mogelijk om ‘mee te liften’ op een van de TF-signalen dat wij uitzenden.

Wat is de wettelijke taak van RENDO Netwerken als het gaat om schakeldiensten?

Wij moeten ervoor zorgen dat het elektriciteitsverbruik overdag en ’s nachts afzonderlijk geregistreerd wordt. Dat doen we door het aanbieden en plaatsen van de slimme meter.

Ben ik nu toch verplicht om een slimme meter te accepteren?

Nee, u kiest zelf of u wel of geen slimme meter wilt. Wilt u gebruik blijven maken van dubbeltarief? Dat kan na 1 juli 2021 alleen nog met een slimme meter. Dubbeltarief is niet in alle situaties voordelig. Wilt u weten of dubbeltarief voor u interessant is? Neem dan contact op met uw energieleverancier of kijk bijvoorbeeld op energievergelijken.nl.

Ik heb eerder een slimme meter geweigerd, maar wil er nu toch een. Moet ik daarvoor betalen?

Nee, alle klanten die geen slimme meter hebben, krijgen vóórdat het TF-signaal stopt nog een laatste aanbod voor een gratis slimme meter. Bekijk onze planning om te zien wanneer u aan de beurt bent. Kunt u niet wachten op dit aanbod of wilt u later alsnog een slimme meter? Dan betaalt u wel een bijdrage voor de installatie. De kosten voor het plaatsen van zowel een slimme gas- als elektriciteitsmeter zijn € 72,60.

Is de slimme meter ook een oplossing voor het schakelen van de boiler?

Nee, de slimme meter stuurt geen andere apparaten aan. Daarom kunt u uw boiler niet in- of uitschakelen met de slimme meter.

Wie betaalt de kosten die ik moet maken om mijn boiler aan te passen?

Eventuele kosten die u maakt, komen voor uw eigen rekening. Het in- en uitschakelen van een elektrische boiler hoort namelijk niet bij de taken van een netbeheerder.

Het schakelen van de boiler is een dienst van RENDO Netwerken. Moet RENDO dan niet zorgen voor een alternatief?

Het schakelen van de boiler was een extra service van RENDO Netwerken. Dit hoort echter niet bij onze wettelijke taken. In de wet staat dat netbeheerders geen vervangende oplossing mogen bieden (niet marktverstorend mogen werken) voor overige toepassingen van het TF-signaal. Daarom mogen wij ook geen alternatief aanbieden. Voor oplossingen kunt u terecht bij een erkende installateur.

Hoe gaat een schakelklok om met officiële feestdagen?

Een astronomische of digitale schakelklok kan een oplossing zijn. Vaak hebben dit soort schakelklokken een jaarprogramma met opgeslagen feestdagen of u kunt ze zelf programmeren.

FAQ congestiemanagement

Waarom is onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor congestiemanagement?

Op een toenemend aantal plekken in Nederland hebben netbeheerders te maken met situaties waarin het transportvermogen dat gevraagd wordt door invoeders en/of afnemers groter is dan de capaciteit van het aanwezige elektriciteitsnet. In de Netcode elektriciteit is beschreven dat, indien de netbeheerder structurele congestie in een deelnet verwacht en uitbreiding van het elektriciteitsnet niet tijdig kan worden gerealiseerd, voor dat deelnet een vooraankondiging van structurele congestie bij de ACM moet worden gedaan. Vervolgens start de netbeheerder een onderzoek naar de toepasbaarheid van binnenlands congestiemanagement voor het desbetreffende gebied. Dit is om te kijken of binnenlands congestiemanagement een tijdelijke oplossing kan bieden voor het congestieprobleem tot de realisatie van de netverzwaring.

Is voor elk congestiegebied een vooraankondiging gepubliceerd?

Alle meldingen zijn terug te vinden op de websites van de regionale netbeheerders en zijn conform de Netcode elektriciteit ook gepubliceerd op de website van TenneT. De ACM ontvangt een afschrift van de vooraankondiging(en).

Heeft de ACM enige inhoudelijke toetsing gedaan op de vooraankondigingen?

De ACM hoeft de individuele vooraankondigingen niet te toetsen. Wij weten niet of en op welke wijze de ACM naar de verschillende vooraankondigingen kijkt.

Is voor alle individuele gebieden die nu als ‘rood’ gemarkeerd zijn, een onderzoek naar congestiemanagement gedaan?

Voor elk gebied is een onderzoek uitgevoerd.

Kunnen de netbeheerders alle onderliggende rapporten vrijgeven?

De analyses bevatten (bedrijfs)vertrouwelijke en privacy gevoelige informatie, waardoor deze niet openbaar kunnen worden gemaakt. Informatie over de uitgevoerde analyses wordt wel (vertrouwelijk) gedeeld met de ACM. De uitkomsten van de onderzoeken worden wel gepubliceerd.

Wanneer is de vraag groter dan de capaciteit van het aanwezige elektriciteitsnet (wanneer is het net ‘vol’)?

Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke belasting van het net (gemeten en/of verwacht) en niet of het net ‘op papier’ is uitverkocht. Er wordt dus gekeken naar fysieke congestie en niet naar contractuele congestie.

Bij de bepaling van de daadwerkelijke fysieke congestie wordt onder meer gekeken naar gelijktijdigheid van de benutting van transportcapaciteit. Voor toekomstig aan te sluiten installaties  waarvoor een ondertekend contract bestaat, wordt een realistische inschatting gemaakt van het verwachte gebruik op basis van het type installatie.

 

Welke criteria spelen een rol in onderzoeken naar congestiemanagement?

De voorwaarden voor de toepassing van binnenlands congestiemanagement zijn benoemd in wet- en regelgeving. In de Netcode elektriciteit zijn de volgende criteria gedefinieerd voor het toepassen van congestie management:

 • Binnenlands congestiemanagement is volgens de netbeheerder nettechnisch mogelijk, waarbij onder andere wordt beoordeeld in hoeverre voldaan kan worden aan de eisen van kortsluitvastheid, spanningshuishouding en maximale belastbaarheid van netcomponenten;
 • Binnenlands congestiemanagement is volgens de netbeheerder bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk, waarbij bijvoorbeeld wordt beoordeeld in hoeverre de relevante netdelen kunnen worden gemonitord en op afstand kunnen worden bediend en in hoeverre de aan binnenlands congestiemanagement deelnemende aangeslotenen kunnen worden gemonitord;
 • De periode van structurele congestie duurt langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar;
 • In het gebied zijn voldoende potentiële deelnemers voor de uitvoering van congestiemanagement, wat zowel kwantitatief als markteconomisch kan worden uitgelegd, waarbij voldoende verschillende partijen beschikbaar moeten zijn bij wie de netbeheerder biedingen kan afroepen.
Hoe is meegewogen dat sommige investeringen in het net kunnen maken dat over bijv. 2 of 5 jaar wel weer voldoende capaciteit op het net is?

Bij de aanvraag voor een transportindicatie wordt expliciet gekeken naar: (i) de tijd die nodig is om het knelpunt op te lossen en (ii) de realisatietermijn die gekoppeld is aan een SDE-beschikking.

Wanneer is sprake van genoeg potentiële deelnemers voor de uitvoering van congestiemanagement?

Er moeten voldoende deelnemers zijn om te voorkomen dat marktmacht verstorend kan werken op de bepaling van de uiteindelijke congestieprijs. Hierbij wordt gekeken naar het aantal beschikbare deelnemers, hun aandeel en het beschikbare vermogen ten opzichte van het knelpunt.

Zijn producenten van duurzame elektriciteit meegenomen in het congestiemanagement onderzoek?

Duurzame elektriciteitsproductie kan op basis van de huidige Netcode elektriciteit niet worden verplicht om bij te dragen aan congestiemanagement. Vermogen dat aangeslotenen op vrijwillige basis aan de netbeheerder kunnen aanbieden voor het oplossen van congestie, biedt momenteel onvoldoende zekerheid aan de netbeheerder voor de daadwerkelijke beschikbaarheid op het moment dat congestie dreigt en er een bieding moet worden afgeroepen. Het ontbreken van een verplichting betekent dat met duurzame opwekkers geen rekening kan worden gehouden bij de beoordeling of de toepassing van congestiemanagement redelijkerwijs toepasbaar is voor het oplossen van congestie.

Is er desondanks contact geweest met producenten van duurzame elektriciteit om te bezien of zij mee willen werken aan congestiemanagement?

De huidige onderzoeken zijn binnen het huidige wetgevende kader uitgevoerd, waarbij er geen contact is geweest met producenten van duurzame elektriciteit om te bezien of zij vrijwillig mee willen werken aan congestiemanagement. Vrijwillige afspraken geven zonder een helder wettelijk/regelgevend kader of duidelijke contractuele afspraken nog steeds onvoldoende zekerheid (zie ook de voorgaande FAQ).

EZK werkt aan een voorstel om bij algemene maatregel van bestuur een vrijstelling te geven van de eis dat het landelijke hoogspanningsnet redundant moet worden uitgevoerd. Is hier rekening mee gehouden in de uitgevoerde onderzoeken?

De onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van de huidige wet- en regelgeving en stand van de techniek. Bovendien hebben de redundantie-eisen (ontwerp- en bedrijfsvoering eisen) in beginsel geen relatie met de toepassing van congestiemanagement. Het eerste gaat over de criteria die worden bepaald om vast te stellen of er sprake is van congestie of niet. Het tweede gaat over hoe er met congestie kan/moet worden omgegaan als dat zich voordoet. Dit zijn twee wezenlijk verschillende dingen.

In de Kamerbrief van 10 september jl. is aangegeven dat bij twijfel een positieve transportindicatie moet worden afgegeven. Is nu niet gekozen voor een veel te strenge invulling van het systeem van transportindicaties?

Alle opties die binnen de huidige wet- en regelgeving en stand van de techniek toegepast kunnen worden, zijn onderzocht. Echter, geconcludeerd is dat in geen van de onderzochte gebieden betrouwbare mogelijkheden voor toepassing van congestiemanagement voorhanden zijn. Zodoende is het gerechtvaardigd om geen positieve transportindicatie af te geven in deze gebieden. Eerder is het omgekeerde het geval – een positieve transportindicatie is geen garantie dat transport daadwerkelijk mogelijk is. Dit als gevolg van de doorlooptijd tussen het aanvragen van de indicatie en het opdracht geven voor realisatie van een netaansluiting en als gevolg van het feit dat de behoefte aan transportcapaciteit van alle partijen gezamenlijk die een positieve indicatie aanvragen (en ontvangen) de nog beschikbare capaciteit kan overschrijden.

Waarom kan congestiemanagement in geen enkel van de recentelijk onderzochte congestiegebieden worden toegepast?

In geen van de onderzochte gebieden kan op basis van de huidige Netcode elektriciteit congestiemanagement worden toegepast, hierbij speelt bijvoorbeeld mee dat in bepaalde gebieden er te weinig spelers zijn om met behulp van marktwerking de ontstane congestie te adresseren. De huidige Netcode elektriciteit is oorspronkelijk geschreven als middel voor de systeembeheerder (TenneT) waarbij middels grote vermogens in productie en afname op- en afgeregeld kan worden en waarbij de kosten van productie van elektriciteit een grote rol spelen. In de huidige omstandigheden is er vooral sprake van duurzame opwek, zonder dat er alternatief (afname)vermogen tegenover staat. Op dit moment werken de gezamenlijke netbeheerders aan een voorstel tot herziening van de bestaande Netcode elektriciteit.

Is er gerekend aan hoeveel verlichting het biedt als opwek met zon (structureel of bij spanningsproblemen) afgeschakeld zou worden op 50, 60 en 70% van het maximum van het opwekvermogen? Zo nee, zou dat gedaan kunnen worden voor de rode gebieden?

Dit is vooralsnog niet uitgezocht, maar een dergelijke analyse kan eventueel worden uitgevoerd in de huidige rode gebieden. Daarbij is het onduidelijk of ook bestaande aangeslotenen verplicht kunnen worden of bereid zullen zijn in te stemmen met het afschakelen.

 

Wanneer zijn de knelpunten opgelost?

Op de website van de landelijke en regionale netbeheerders is per congestiegebied aangegeven wanneer verwacht wordt dat bestaande knelpunten opgelost zijn.

FAQ voor gasloos wonen

Wordt er gegraven in mijn tuin? Ligt mijn bestrating in de weg?

Dit is afhankelijk van de situatie. Bij het verwijderen van de aansluiting proberen we de overlast van graafwerkzaamheden tot een minimum te beperken. Als de bestrating in de weg ligt kunnen we die verwijderen en weer herstellen; hier zijn wel extra kosten aan verbonden voor u. De kosten voor het opnemen en herstellen van verharding op uw terrein zijn namelijk niet opgenomen in de tarieven voor het verwijderen van een gasaansluiting.

Wij zullen, voor zover dat in alle redelijkheid mogelijk is, de tuin en (indien gewenst en op uw kosten) de bestrating weer in de oorspronkelijke staat herstellen.

Wat wordt er gedaan bij een verwijdering?

Bij een verwijdering worden zowel de meteropstelling als de invoering compleet uit de woning verwijderd. Daarnaast wordt ook de aansluitleiding die vanuit de woning naar de hoofdleiding loopt verwijderd.

In uitzonderingssituaties, waarbij het volledig verwijderen van de aansluitleiding volgens de netbeheerder buitenproportioneel is, kan de netbeheerder besluiten om de aansluitleiding slechts deel te verwijderen. Het achterblijvende deel wordt dan gasloos gemaakt, aan beide zijden afgedopt en blijft in beheer bij de netbeheerder om zo de veiligheid te waarborgen.

Wanneer is de ATO van toepassing?

De ATO is in de volgende gevallen van toepassing:

 • Bij de aanvraag voor de realisatie van een gasaansluiting wordt een ATO overeengekomen voor de aanleg en het gebruik van de aansluiting.
 • Bij het aangaan van de overeenkomst met de gasleverancier komt ook een ATO met RENDO tot stand voor het transport van gas.
 • Wanneer u gebruik heeft gemaakt (of nog maakt) van het gasnetwerk van RENDO is de ATO van toepassing mits de ATO na het gebruik niet werd opgezegd door u, of door RENDO.
Kan ik korting krijgen voor het gelijktijdig verwijderen van meerdere aansluitingen?

Nee, het tarief voor verwijderen bestaat uit gereguleerde tarieven en is berekend op de gemiddelde kosten per aansluiting. RENDO kan de vastgestelde tarieven niet wijzigen.

De tarieven zijn daarnaast niet onderhandelbaar of voor korting vatbaar omdat RENDO een non-discriminatoir beleid voert. Dit werkt overigens ook voor kostenverzwarende omstandigheden. De kosten van verwijderen zijn conform het tarievenblad ongeacht de verzachtende of verzwarende omstandigheden.

Ik heb de ATO opgezegd, waarom krijg ik een brief met de kosten voor ‘contractloos’?

Wanneer u de ATO heeft opgezegd zou u deze brief niet moeten krijgen. Er is dus iets verkeerd gegaan. De brief met de kosten voor ‘contractloos’ wordt toegestuurd wanneer er geen gasleverancier actief is terwijl u wel beschikking heeft tot een actieve gasaansluiting. Door de ATO op te zeggen heeft u al aangegeven dat u deze actieve gasaansluiting ook niet wenst. Neem dus contact op met RENDO wanneer u deze brief ontvangt.

Heb ik de kosten voor verwijdering niet allang betaald door middel van de tarieven?

De kosten voor verwijdering zijn niet verdisconteerd in de tarieven van RENDO. RENDO werkt met een op historische kosten gebaseerd tarief. De toekomstige kosten worden niet meegenomen in de tarieven. U heeft dus niet reeds betaald voor verwijdering.

Waarom moet ik de verwijdering betalen?

Wanneer een contractant de ATO opzegt moet RENDO de aansluiting op kosten van de contractant verwijderen. De grondslag hiervoor is gelegen in de Algemene Voorwaarden, artikel 5.3b, artikel 14.1 en artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode gas.

Waaruit bestaan de kosten van verwijderen?

Het tarief is opgebouwd door opsomming van gereguleerde tarieven. De kosten bestaan uit:

 • arbeid (94%)
 • materiaal, gereedschap, transport & opslag (6%)
 • Kosten van overheidswege, niet zijnde BTW (0%)
Wat kost de verwijdering?

De geldende tarieven zijn te vinden op het tarievenblad: “Aansluittarieven voor kleinverbruiker Gas” onder “verwijderen van aansluiting (c)”. RENDO gebruikt het tarievenblad van het jaar/periode waarin u de ATO opzegt.

Tarievenblad

Kan RENDO de aansluiting verzegelen?

Verzegelen is een optie voor een tijdelijke situatie van maximaal 12 maanden. Na 12 maanden zal de gasaansluiting weer in gebruik genomen moeten worden, of verwijderd worden. Wanneer u dus gasloos gaat wonen is het verzegelen niet voor u bedoeld.

Waarom moet de aansluiting verwijderd worden?

RENDO heeft een aantal wettelijke taken waaronder de verplichting om het netwerk op een veilige en doelmatige wijze in werking te hebben en te onderhouden. Wanneer een gasaansluiting niet langer gebruikt zal worden moet RENDO, in het kader van veiligheid, de gasaansluiting verwijderen. De wettelijke taken vindt u onder andere in artikel 10 van de Gaswet.

Ben ik verplicht een aanvraag tot verwijderen te doen?

Wellicht heeft u het verzoek gehad om de aanvraag tot verwijderen te doen op www.mijnaansluiting.nl. Deze website wordt onder andere gebruikt voor het aanvragen van de verwijdering van de aansluiting. U geeft via deze website opdracht tot het uitvoeren van verwijdering. Wij verplichten u niet om de aanvraag via www.mijnaansluiting.nl te doen.

Wat zijn de noodzakelijke handelingen?

De noodzakelijke handelingen kunnen per situatie verschillen, maar komen hoofdzakelijk neer op de werkzaamheden in verband met het verwijderen van de aansluiting en meetinrichting. RENDO probeert de verwijdering in een enkel bezoek te verrichten. De kosten van verwijdering vloeien voort uit de noodzakelijke handelingen en dienen ook voldaan te worden.

De ATO (artikel 3.6) noemt een termijn van tien werkdagen, hoe zit dat?

De tien werkdagen zijn niet hetzelfde als de opzegtermijn:

Wanneer (1) RENDO of (2) u als contractant de ATO opzegt, heeft u mogelijk nog een actieve overeenkomst met de gasleverancier. RENDO kan uw overeenkomst met uw gasleverancier niet voor u opzeggen. Dit dient u zelf te doen, uiterlijk tien werkdagen voordat de opzegtermijn eindigt. Wanneer de verwijdering is uitgevoerd, de factuur is voldaan en u binnen tien dagen de energieleverancier heeft opgezegd, dan is de opzegging geëffectueerd. Doet u dit niet binnen de 10 dagen? Dan blijft de ATO nog even van kracht tot u de overeenkomst met de energieleverancier heeft opgezegd.

Hoelang duurt de opzegtermijn?
 • Wanneer RENDO de ATO opzegt, moet een opzegtermijn van minstens 30 dagen gehanteerd worden.
 • Wanneer u als contractant de ATO opzegt blijft u gebonden aan hetgeen in de ATO is bepaald totdat de noodzakelijke handelingen, en de verplichtingen die daaruit voortvloeien, zijn verricht. Wanneer de noodzakelijke handeling zijn verricht, en de verplichtingen die daaruit voortvloeien zijn voldaan, is de opzegging geëffectueerd en zijn partijen niet langer aan elkaar verbonden. RENDO zal zich inspannen de noodzakelijke handelingen zo spoedig mogelijk te verrichten.
Waar kan ik de Algemene Voorwaarden vinden?

De Algemene Voorwaarden zijn digitaal beschikbaar op de website van RENDO.

Algemene voorwaarden

Waarom zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing?

In de ATO zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard in artikel 5 ATO.

Waarom is de ATO niet meteen beëindigd als ik deze opzeg?

U zegt de ATO op omdat u definitief geen gebruik meer wenst te maken van gas als gevolg waarvan u de ATO beëindigt. Indien de gasaansluiting definitief niet meer gebruikt wordt zal deze verwijderd moeten worden. Dit doet RENDO als onderdeel van haar wettelijke taak om o.a. het netwerk veilig te houden. RENDO heeft tijd nodig om de hiervoor noodzakelijke handelingen te kunnen verrichten. Om de uitvoering van deze handelingen te waarborgen is dit opgenomen in de Algemene Voorwaarden, namelijk in artikel 3.6.

Hoe werkt de opzegging?

U maakt schriftelijk aan RENDO kenbaar dat u de ATO opzegt. Na ontvangst zal RENDO de opzegging schriftelijk bevestigen en zal RENDO een afspraak met u inplannen om de noodzakelijke handelingen voor de beëindiging van de ATO te verrichten. U stelt RENDO hiervoor in de gelegenheid. Als deze handelingen zijn verricht krijgt u van RENDO een factuur voor de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting. Wanneer de factuur is voldaan krijgt u een schriftelijke bevestiging dat de opzegging is geëffectueerd. Na dit bericht bent u, voor gas, niet langer verbonden aan RENDO.

Wat valt er allemaal onder een schriftelijk opzegging?

Met schriftelijk wordt naast het opzeggen per brief ook het opzeggen per elektronische communicatie bedoeld. De volgende wijzen kunnen gebruikt worden om de ATO op te zeggen:

Brief:                                 N.V. RENDO, Postbus 18, 7940 AA Meppel
E-mail:                              afsluitregister@rendo.nl
Contactformulier:           rendonetwerken.nl/contact/

Hoe weet ik dat de opzegging in goede orde is ontvangen?

RENDO stuurt u een schriftelijke bevestiging wanneer de opzegging in goede orde is ontvangen. In de bevestiging wordt u tevens geïnformeerd over het vervolg en de gevolgen van de opzegging.

Waar kan ik de ATO vinden?

De ATO is digitaal beschikbaar op de website van RENDO:

Aansluit en Transportovereenkomst

Wat moet ik bij het opzeggen van de ATO vermelden?

Voor de opzegging hebben wij een aantal gegevens nodig. Graag ontvangen wij van u:

 • Naam, Adres en Woonplaats;
 • Reden van opzegging;
 • Vanaf welke datum u opzegt;
 • Of u het leveringscontract met uw gasleverancier heeft opgezegd.

Vermeld bij de reden voor opzegging duidelijk dat u gasloos gaat wonen.

 

Kan RENDO de ATO ook opzeggen?

Ook RENDO kan schriftelijk de ATO opzeggen conform artikel 3.6 Algemene Voorwaarden. RENDO zal slechts opzeggen in de gevallen waarin opzegging wegens zwaarwichtige belangen is gerechtvaardigd.

Hoe zeg ik de ATO op?

Op grond van artikel 3.6 Algemene Voorwaarden kunt u de ATO alleen schriftelijk opzeggen. Via de leverancier kan dit ook schriftelijk wanneer u de leverancier machtigt de opzegging te doen. Na ontvangst van de opzegging zal RENDO u een bevestigingsbrief toesturen.

 LET OP! De machtiging om de opzegging voor u te doen houdt niet in dat de leverancier dit ook daadwerkelijk (goed) doet. Het is altijd verstandig om bij RENDO te controleren of de opzegging in goede orde is ontvangen. Pas wanneer RENDO de opzegging ontvangt kan deze in behandeling genomen worden!

Wat doet de ATO?

De Aansluit en Transportovereenkomst, ook wel ATO genoemd, regelt de dienstverlening voor het in stand houden van de bestaande aansluiting(en) en het transporteren van gas.

 

De ATO is in de volgende gevallen van toepassing:

 • Bij de aanvraag voor de realisatie van een gasaansluiting wordt een ATO overeengekomen voor de aanleg en het gebruik van de aansluiting.
 • Bij het aangaan van de overeenkomst met de gasleverancier komt ook een ATO met RENDO tot stand voor het transport van gas.
 • Wanneer u gebruik heeft gemaakt (of nog maakt) van het gasnetwerk van RENDO is de ATO van toepassing mits de ATO na het gebruik niet werd opgezegd door u, of door RENDO.
Is het opzeggen van mijn leveringscontract voldoende?

Nee, het opzeggen van uw leveringscontract is niet voldoende. RENDO wordt dan niet op de hoogte gesteld van uw voornemen om gasloos te gaan wonen. RENDO wordt wél op de hoogte gesteld wanneer u de ATO opzegt bij RENDO. Ook kunt u bij het opzeggen van het leveringscontract de leverancier machtigen om de ATO voor u op te zeggen. Lees meer over het opzeggen van de ATO onder: Hoe zeg ik de ATO op?

Mijn woning heeft geen gas meer nodig. Wat kan ik doen?

Om uw woning gasloos te maken kunt u een verwijdering aanvragen via www.mijnaansluiting.nl. Het is ook mogelijk om de Aansluit en Transportovereenkomst (ATO) met RENDO op te zeggen. In beide gevallen wordt de gasaansluiting verwijderd.

FAQ gasaansluitingen

De veiligheid van uw slimme meter

Ik twijfel of ik een brief heb gekregen over het vervangen van mijn meter. Hoe kom ik hier achter?

Als we uw meter willen vervangen, ontvangt u een brief. Hierin staat waarom we de meter willen vervangen.
Reageert u niet, dan volgen er (over het algemeen) nog meer brieven. De kans dat u alle brieven mist, is dus niet heel groot. Twijfelt u nog steeds? Neem dan contact op met RENDO. Is RENDO niet uw netbeheerder kijk dan op www.eancodeboek.nl. of te raadplegen wie uw netbeheerder is.

Ik ben klant bij Enexis. Ik hoorde dat daar nu ook problemen zijn. Ik heb onlangs een nieuwe gasmeter gekregen? Is die onveilig?

De nieuwe gasmeter is niet onveilig. Er is dus geen sprake van een onveilige situatie. Bij Enexis Netbeheer is onlangs een aantal meters aangetroffen dat niet geïnstalleerd kon worden omdat er in de productie een fout is gemaakt met de schroefdraad. Die meters hangen niet bij consumenten thuis, omdat ze niet geïnstalleerd konden worden. Wel onderzoeken we verder wat er precies aan de hand is. Als we constateren dat er meters bij mensen thuis hangen die mogelijk ook niet aan de eisen voldoen, dan vervangen we die.
U ontvangt dan de komende maand nog een brief.

Ik vind het maar eng, er zijn steeds problemen met die gasmeters

Door de berichten in de media lijkt het misschien of er veel problemen zijn. Dat is niet zo. Het rapport van de SODM waarover de uitzending van Kassa gaat, zegt dat ook. Daarin staat dat de veiligheid van gasmeters in Nederland in orde is. Er hangen in ons land zo’n 8 miljoen gasmeters, maar er zijn bijna nooit ongelukken met die meters. Dat willen we graag zo houden. Als we ook maar een beetje twijfelen, doen we onderzoek en vervangen we zo nodig gasmeters.

Wie is de SODM?
SodM, Staatstoezicht op de Mijnen, is de organisatie die in Nederland toezicht houdt op de veiligheid van de gasmeters. Meer over SodM: www.sodm.nl

Is die Slimme Meter nou eigenlijk wel zo’n goed idee – er blijft maar onrust en onduidelijkheid over bestaan?
Zeker. Zo’n productiefout heeft niets met de constructie van de slimme meter te maken. Tot en met 2020 krijgen alle Nederlandse huishoudens een slimme energiemeter aangeboden, voor een nauwkeurig en regelmatig inzicht in het eigen energieverbruik voor en door de consument. Nauwkeurig inzicht in eigen verbruik kan zowel energie als geld besparen. Het is de verantwoordelijkheid van de Netbeheerders dat meterstanden kloppen en dat de meter in huis correct, veilig en nauwkeurig werkt. Daar staan Netbeheer Nederland en haar leden, de netbeheerders, voor – daar kan de Nederlandse Consument op vertrouwen.

Hoe weet ik zeker dat ik een veilige meter heb?

Uw netbeheerder weet exact welke klant welke meter heeft. Mocht de meter niet voldoen aan de specificaties? Dan neemt uw netbeheerder actief contact op met u voor het maken van een afspraak om de meter te vervangen.

Ik ruik wel eens gas, zou ik dan ook zo’n meter hebben?

Als u gas ruikt moet u direct contact opnemen met het gratis storingsnummer 0800 – 9009. Zij zijn 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar.

Waarom hebben jullie niet gecommuniceerd dat de meters onveilig waren?

Als er sprake is van onveilige meters, dan communiceren wij hier altijd zo snel mogelijk over met de betreffende klanten. De klant krijgt dan een brief met het verzoek waarin alle informatie staat. Ook zal er een vermelding worden gemaakt op de website.

Ik heb wel zo’n brief gehad, maar daar stond niet in dat het ging om veiligheid. Ik heb nog geen tijd gehad voor de afspraak, wat moet ik doen?

Wat fijn dat u nu contact opneemt. We gaan direct zorgen voor een afspraak.

Hoe worden dit soort meters getest?

Voordat een fabrikant zijn meter mag verkopen, moet hij laten zien dat zijn meter goed is. Daarom gaat de meter eerst naar een testinstituut. Dat instituut onderzoekt of de meter goed genoeg is. Dat is het geval als de meters aan alle Europese eisen voldoen. Er mag bij de klant thuis dus niet zomaar een meter worden opgehangen. De meter moet lang meegaan en natuurlijk de juiste standen aangeven.

Hoe voorkomen jullie dat er foute slimme meters worden opgehangen?

De producenten van slimme meters hebben te maken met zeer strenge veiligheidseisen. Er vinden tal van controles plaats voordat een meter aan ons geleverd wordt. Vervolgens controleert de slimme meter-monteur de veiligheid voordat de meterkast weer dicht gaat. De monteur voert een druk en lekkage test uit, en controleert of de meter goed functioneert. Bovendien maakt de monteur een veiligheidsrapport op, waarbij ook de veiligheid van de huisinstallatie van de klant wordt getest. Dit kan er toe leiden dat een klant na plaatsing van een meter, te horen krijgt dat zijn eigen installatie niet veilig is. Dat is natuurlijk vervelend voor een klant, want de gas- of elektriciteitstoevoer wordt afgesloten tot het veiligheidsprobleem is opgelost. Maar de veiligheid van de klant staat voorop.

Ik heb een uitzondering van de gemeente. Hoe vraag ik nu mijn gasaansluiting aan?

Op www.mijnaansluiting.nl voegt u de omgevingsvergunning(bouwvergunning), waaruit blijkt dat er voor u een uitzondering is gemaakt, toe aan uw aanvraag. Uw netbeheerder controleert uw aanvraag. Als deze in orde is, start het proces om uw aanvraag te realiseren.

Waar kan ik meer informatie vinden over dit onderwerp?

Meer informatie over het vervallen van de gas aansluitplicht voor nieuwbouw leest u op de website van uw netbeheerder. Ook leest u informatie hierover op de site van het RVO.
Staat uw netbeheerder niet in deze lijst of weet u niet wie uw netbeheerder is? Kijk dan op ‘netbeheerders per regio’ op www.mijnaansluiting.nl

Waarom wijst mijn netbeheerder mijn aanvraag voor een gasaansluiting af?

Uw netbeheerder houdt zich aan de wet en volgt de regels van de overheid. Per 1 juli 2018 is de aansluitplicht voor nieuwbouw op aardgas vervallen. Dit betekent dat uw netbeheerder geen kleinverbruik gasaansluiting in nieuwbouw mag realiseren, tenzij er sprake is van een uitzondering. Raadpleeg voor uw specifieke situatie uw gemeente.

Ik heb een Omgevingsvergunning (bouwvergunning) van vóór 1 juli 2018 en na 1 juli 2018 gaat er gebouwd worden, geldt de nieuwe wetgeving dan ook?

Als u een omgevingsvergunning (bouwvergunning) heeft aangevraagd vóór 1 juli 2018 mag uw pand in principe aangesloten worden op aardgas. Er gelden hierop wel uitzonderingen. Als in het gebied een warmtenet beschikbaar is, geldt de aansluitplicht niet. Voor aansluitingen buiten de bebouwde kom maakt uw netbeheerder eerst een rentabiliteitsberekening.

Wat betekent de wet voor het wijzigen van een gasaansluiting?

Aansluitingen in bestaande bouw mogen gewijzigd worden. Het vervallen van de gasaansluitplicht is hier niet van toepassing.

Wat betekent de wet voor nieuwe gasaansluitingen bij bestaande bouw?

Voor bestaande panden geldt dat er in principe wel een nieuwe gasaansluiting gerealiseerd mag worden, bijvoorbeeld bij splitsing van een pand. Als de gemeente het pand echter heeft aangemerkt als een deel van een gebied of wijk die op korte termijn gasloos.

Zijn er uitzonderingen op de wet?

Alleen het college van burgemeester en wethouders van gemeentes mag, als daar zwaarwegende redenen voor zijn, bepalen dat er voor een bepaald gebied een uitzondering wordt gemaakt en er wel een gasaansluiting mag komen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt deze uitzonderingen vast in een register. De wet is niet van toepassing voor gebouwen waarvoor de Omgevingsvergunning (bouwvergunning) is aangevraagd voor 1 juli 2018.

Wat betekent de wet voor nieuwe gasaansluitingen bij nieuwbouw?

Per 1 juli 2018 vervalt de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw woningen aan te sluiten op het aardgasnet. De netbeheerders mogen alleen wettelijke taken uitvoeren, daarom mogen zij ook niet meer op verzoek aansluiten. Het schrappen van de aansluitplicht functioneert hierdoor als een verbod op nieuwe gebouwen met aardgasaansluiting. De wet geldt voor kleinverbruik aansluitingen (max 40 m³ gas/uur).

Voor welke gasaansluitingen is de wetswijziging van toepassing?

De aansluitplicht vervalt voor nieuwbouwaansluitingen voor kleinverbruik. Dit zijn aansluitingen met een gasmeter tot en met G25 (een doorlaatwaarde tot en met 40 m³ per uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen.

Waarom mag er geen nieuwe gasaansluiting meer gemaakt worden?

De overheid heeft bepaald dat aardgasvrije nieuwbouw de norm wordt. Het laten vervallen van de aansluitplicht voor nieuwbouw past in de ontwikkeling om de gebouwde omgeving los te koppelen van het aardgas. In Nederland hebben we namelijk afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen, te koken en warm tapwater te gebruiken. Dit is nodig om de klimaatafspraken van Parijs te halen en bij te dragen aan een schone en veilige toekomst.

Wat is de nieuwe wetgeving voor gasaansluitingen?

Per 1 juli 2018 vervalt de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw gebouwen aan te sluiten op het aardgasnet. Dit is geregeld in de Wet VET (Wet Voortgang Energietransitie). Deze wet treedt in werking voor nieuwe gebouwen waarvoor nog geen Omgevingsvergunning (bouwvergunning) is aangevraagd. Deze wijziging geldt voor alle kleinverbruikers (max 40 m3 gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen.

Levertijden aansluitingen

Q&A aansluitproblematiek nutsbedrijven

Over Mijnaansluiting.nl
1. Wat is Mijnaansluiting.nl? Mijnaansluiting.nl is een landelijke website waar zowel professionals als onervaren zakelijke of particuliere klanten in één keer een aanvraag doen voor een nieuwe aansluiting voor elektriciteit, gas, warmte, water, riool, internet en media en communicatie. In de Stichting Mijnaansluiting.nl zijn alle netbeheerders verenigd die verbonden zijn bij de landelijke website Mijnaansluiting.nl.

2. Welke bedrijven zitten hier achter? Deelnemers van de Stichting Mijnaansluiting.nl zijn:

Elektriciteit en gas Water Media Warmte
Alliander
Coteq Netbeheer
Enduris
Enexis Netbeheer
RENDO
Stedin
Westland Infra
Brabant Water
Dunea
Evides
Oasen
PWN
Vitens
WMD Water
WML
Kabelnoord
KPN
Reggefiber
VodafoneZiggo
Nuon Warmte
Er is ook een overzicht van de aangesloten netbeheerders per regio.

3. Hoe ziet de samenwerking er in de praktijk uit?
Vanaf 2011 wordt gewerkt aan de professionalisering van de samenwerking tussen netbeheerders, aannemers en installateurs op het gebied van de gezamenlijke activiteiten t.a.v. ondergrondse infrastructurele werkzaamheden via:
▪ één landelijke site met een klantvriendelijk, gestandaardiseerd en efficiënt aanvraagproces;
▪ digitale gegevensuitwisseling tussen de partijen in de hele keten via een uniform proces met gestandaardiseerde berichten.

4. Wat is het voordeel van deze samenwerking voor de klant? Kort samengevat moet de samenwerking op nationaal niveau en over de hele keten het volgende opleveren:
▪ De overlast voor de maatschappij beperken
▪ De klanttevredenheid verbeteren
▪ De doorlooptijd verkorten
▪ De kosten over de hele keten verlagen

5. Waarom is de samenwerking tussen de nutsbedrijven zo slecht? De keten van het aansluitproces is complex en bestaat uit veel verschillende partijen met hun eigen systemen en werkwijze. Het ontwikkelen van één gezamenlijk, landelijk aanvraagportaal (Mijnaansluiting.nl) is een belangrijke stap geweest om processen op elkaar te laten aansluiten. Aan verdere optimalisatie en uniformering wordt gewerkt. Ook de samenwerking met de betrokken aannemers en installateurs kan en moet beter.

6. De klant vraagt via de website al zijn nutsvoorzieningen in een keer aan. Waarom kan hij vervolgens
zijn aanvraagtraject niet op deze site volgen?
Bij een aantal netbeheerders is het gelukkig mogelijk om de aanvraag online te volgen; helaas is dit
nog niet voor elke aanbieder het geval. Hieraan wordt gewerkt.

7. Als een consument een aanvraag doet bij Mijnaansluiting.nl. Krijgt hij dan ook een overeenkomst
die hij moet ondertekenen inclusief Algemene Voorwaarden (AV)?
Dit verschilt per aanbieder. Bij enkele netbeheerders geeft de klant direct akkoord op de opdracht en
de algemene voorwaarden. Bij andere partijen wordt er eerst een offerte uitgebracht.

8. Heeft Mijnaansluiting.nl de vrijheid om een extra of andere uitvoerder te kiezen of zitten jullie
middels een contract aan 1 uitvoerder vast?
Netbeheerders hebben contracten met meerdere vaste aannemers die het werk uitvoeren. De
Stichting Mijnaansluiting.nl heeft geen contracten met aannemers.

9. Waarom is er gekozen voor 1 uitvoerder per contractgebied?
De contracten met aannemers zijn aanbesteed. Een belangrijk selectiecriterium is dat een aannemer
de werkzaamheden mag en kan uitvoeren voor alle disciplines (elektra, water, media etc). De ervaring
leert dat wisseling tussen aannemers de prestatie niet ten goede komt. Samen werken aan een goede
bediening van de klanten levert uiteindelijk het beste resultaat.

10. Wat nu als de aannemer / uitvoerder in gebreke blijft? Spreken jullie de aannemers daar ook op
aan?
Vanzelfsprekend worden aannemers hierop aangesproken door netbeheerders. Er vinden reguliere
overleggen plaats waarin de prestaties worden besproken.

11. Wat nu als de aannemer / uitvoerder in gebreke blijft? Kun je dan als consument aanspraak maken
op een schadevergoeding / compensatie?
Consumenten kunnen klachten melden bij hun netbeheerder en/of de aannemer. Of er sprake is van
een schadevergoeding of compensatie wordt per geval bekeken. Bij directe schade aan een woning of
tuin is veelal vergoeding mogelijk. Bij uitloop van de werkzaamheden is dit in de regel niet het geval. In
de algemene voorwaarden van netbeheerders kunt u hierover meer informatie vinden.

12. Wat valt de (individuele) nutsbedrijven te verwijten?
We zijn ons ervan bewust dat het aanvraagproces verbeterd kan worden. Met name de samenwerking
in de keten kan beter. Ook de communicatie naar klanten over de status van hun aanvraag moet
verbeterd worden.

13. Wat is de reden dat netbeheerders niet meer aan hun verplichting kunnen voldoen?
Al sinds het najaar lopen de doorlooptijden op. De bouwsector staat onder druk door het aantrekken
van de economie. Nutsbedrijven en aannemers hebben grote moeite om de vraag bij te houden. In
bepaalde regio’s komen soms wel 50% meer aanvragen binnen dan een jaar geleden. Daarbij worden
onze aannemers geconfronteerd met een groot tekort aan technische personeel. Dit zorgt ervoor dat
het vinden van nieuw personeel niet gemakkelijk is en dat het werk blijft liggen. Gevolg? Consumenten
moeten in sommige gevallen te lang wachten voordat ze aangesloten worden.

14. Waarom werkt u met wensweken als die niet nageleefd kunnen worden?
In het aanvraagproces op Mijnaansluiting.nl vragen we klanten om een inschatting te geven van het
moment waarop zij de aansluiting nodig hebben (wensweek). Zodra de klant de aanvraag heeft
ingediend en opdracht heeft gegeven aan de netbeheerder(s) wordt in overleg een definitieve datum
bepaald. Uiteraard wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven
voorkeursdatum.

Over de aansluitverplichting
1. Waarom zeggen de Nutsbedrijven geen ‘Nee’ als ze niet (op tijd) kunnen leveren?
De netbeheerders voor elektriciteit, gas en water kunnen geen ‘nee’ verkopen. Als een klant vraagt om
een aansluiting, dan zijn wij wettelijk verplicht dat te doen. Ook als we daar de mensen niet voor
hebben. Een commercieel bedrijf zit dan gewoon vol en neemt geen opdrachten meer aan, maar wij
kunnen dat niet zeggen.

2. Geldt dit voor alle aansluitingen? Particulieren, kleine bedrijven, particulieren verenigd in
collectieven, bedrijven?
De netbeheerders voor elektriciteit, gas en water hebben een aansluitverplichting naar alle
klantgroepen. Deze aansluitverplichting geldt niet voor media.

Over de uitvoering

1. Waarom worden klanten zo slecht op de hoogte gehouden van de (vertraagde stappen) bij hun
aansluiting?
We zien dat we in onze communicatie met klanten steken hebben laten vallen. Daarom richten wij ons
de komende tijd ook op het verbeteren van die communicatie. Zodat consumenten weten waar ze aan
toe zijn en weten wanneer de aangevraagde nutsvoorzieningen aangesloten worden.

2. Hoe moeten klanten nu plannen als het onduidelijk is hoe lang het aansluiten duurt?
In het aanvraagproces op Mijnaansluiting.nl vragen we klanten om een inschatting te geven van het
moment waarop zij de aansluiting nodig hebben (wensweek). Het eerst mogelijke realisatiemoment is
12 weken na de aanvraag. Zodra de klant de aanvraag heeft ingediend en opdracht heeft gegeven aan
de netbeheerder(s) wordt in overleg met de klant een definitieve datum bepaald. Uiteraard wordt
daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met de opgegeven voorkeursdatum.

3. Nu starten de werkzaamheden bij een aannemer pas zodra de ‘laatste deelnemer’ de opdracht heeft
bevestigd. Dit duurt soms erg lang. Dat is de keerzijde van het samenwerkingsverband. Hoe ziet u
dat?
Netbeheerders bereiden de aanvraag individueel voor en geven de realisatie vervolgens in opdracht
bij de aannemer. Om efficiënt te werken, kosten te besparen én de overlast voor de omgeving te
beperken gaat de aannemer meestal pas aan de slag als de opdrachten van álle netbeheerders binnen
zijn. Dat dit vertragend kan werken, is onwenselijk. In de Stichting Mijnaansluiting.nl werken
netbeheerders eraan om deze vertraging te verminderen.

4. Wat kunnen klanten doen als ze vragen hebben?
Voor vragen over de planning van werkzaamheden kunnen klanten terecht bij de aannemer. Is de
aannemer nog niet bekend, dan is de netbeheerder het aanspreekpunt voor alle vragen van klanten.
Ook voor vragen over facturen/offertes kunnen klanten terecht bij de netbeheerder. Indien de
aanvraag is ingediend door een bouwonderneming kunnen klanten het beste contact opnemen met
de bouwonderneming die het huis bouwt.

5. Wat kunnen klanten doen als ze in de problemen komen?
Voor problemen inzake de planning van werkzaamheden kunnen klanten terecht bij de aannemer. Is
de aannemer nog niet bekend, dan is de netbeheerder het aanspreekpunt voor alle vragen van
klanten. Ook voor vragen over facturen/offertes kunnen klanten terecht bij de netbeheerder. Indien
de aanvraag is ingediend door een bouwonderneming kunnen klanten het beste contact opnemen
met de bouwonderneming die het huis bouwt.

Over de oplossing

1. De oplossingen die u noemt zijn allemaal toekomstgericht. Wat gaat u voor de klanten doen die nu
wachten om aangesloten te worden?
Op dit moment kunnen we onze klanten niet in alle gevallen op tijd aansluiten. Helaas verwachten we
dat dit de komende periode niet verandert. Het kan zelfs zijn dat de doorlooptijden voor het
aansluiten van aansluitingen alleen maar oplopen. Dat vinden we heel vervelend en we begrijpen
maar al te goed dat dit voor onze klanten hinderlijke gevolgen kan hebben. Toch kunnen we dit
probleem niet op korte termijn oplossen.

Hoe vraag ik een nieuwe aansluiting aan?

Een gas- en/of elektriciteitsaansluiting aanvragen of laten aanpassen? Dit kunt u regelen via www.mijnaansluiting.nl. Bekijk de mogelijkheden en tarieven bij de aanvraag.

Meer informatie: Nieuwe aansluiting

Hoe kan ik mijn aansluiting wijzigen?

Wanneer u een capaciteitswijziging wilt aanvragen waardoor u van kleinverbruik naar grootverbruik gaat (of vice versa), dient u een wijzigingsaanvraag in.

Meer informatie: Aansluiting wijzigen

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik weer aangesloten wordt?

U bent afgesloten en wilt weer (opnieuw) aangesloten worden. Wat moet u doen?
Om weer (opnieuw) aangesloten te worden, moet er aan 2 voorwaarden zijn voldaan.

Meer informatie: Af- en herafsluiten

Wat houdt nu eigenlijk het sloop- en afsluitprotocol in?

Uit analyses van onveilige situaties blijkt het slopen van percelen waarbij nutsvoorzieningen niet zijn verwijderd, een belangrijk aandachtspunt te zijn. Niet alleen voor de sloper maar ook voor de medewerkers van de Netwerkbedrijven en de omgeving kan een levensgevaarlijke situatie ontstaan.

Meer informatie: Sloop- en afsluitprotocol

Welke stappen moet ik ondernemen wanneer ik ga verhuizen?

Meld uw verhuizing minimaal twee weken van tevoren bij uw leverancier(s). Dit geeft de leverancier(s) de mogelijkheid de verhuizing tijdig aan RENDO Netwerken door te geven.

Meer informatie: Verhuizen

Geen contract, wat nu?

Als netbeheerder spreken wij van géén contact als er geen leverancier bekend is op een gas- en/of elektriciteitsaansluiting (volgens het Centraal Aansluit Register (landelijke register). De gas- en/of elektra aansluiting actief is en niet afgesloten.

Meer informatie: Geen contract

Andere leverancier?

Andere leverancier? Dezelfde netbeheerder?
Of uw netwerkbeheerder hetzelfde blijft is afhankelijk van uw woonplaats. U kunt dit checken op het overzicht netwerkkaart.

Meer informatie: Andere leverancier

Wanneer spreekt Rendo van einde levering?

De beëindiging van de energielevering vindt plaats op het initiatief van de energieleverancier. Wanneer er geen contract is met een leverancier, dan heeft de netbeheerder de wettelijke plicht over te gaan tot het afsluiten van uw aansluiting.

Meer informatie: Einde levering

Ik heb een factuur ontvangen, wat nu?
Hoe zit het met factuur aansluit- en afsluitkosten?

Op onderstaande factuur vindt u een aantal mogelijkheden op welke manier RENDO Netwerken aansluit- en afsluitkosten bij de klant in rekening kan brengen.

Wilt u een slot op de meter dan wordt er een afsluittarief in rekening gebracht.
Wilt u een slot verwijderd hebben van de meter, dan wordt er aansluittarief in rekening gebracht. (Aansluiting is gesloten opgeleverd of slot is geplaatst op eigen verzoek)

Bij Contractloos en Einde Levering worden beide kosten tegelijk in rekening gebracht. Is de bewoner of eigenaar aanwezig, dan wordt er een slot (of sloten) binnen op de meter geplaatst. Is er niemand aanwezig, dan wordt er buiten in de grond afgesloten. Zie hiervoor Proces Contractloos of Einde Levering.

Wordt het slot verwijderd door een onbevoegd persoon, dan wordt er een boete in rekening gebracht.

Voor afsluiten en heraansluiten vindt u hier een voorbeeldfactuur. Op deze voorbeeldfactuur vindt u enkele mogelijkheden die wij als netbeheerder kunnen factureren. Prijzen zijn exclusief BTW.

Facturatie transportkosten Gas en Elektriciteit. Hoe zit dit?

Facturatie transportkosten Gas en Elektriciteit

Bij kleinverbruik aansluitingen brengt RENDO Netwerken haar transportkosten in rekening via de nota van de energieleverancier. Rechtstreekse facturatie van de transportkosten door RENDO aan de klant vindt plaats wanneer u over een grootverbruik aansluiting beschikt.

Kleinverbruikers zijn klanten met:

 • voor elektriciteit: een aansluiting met een aansluitwaarde tot en met 3x 80 Ampère
 • voor gas: een aansluiting met een uurcapaciteit van ten hoogste 40 Nm3 per uur, dit is maximaal een G25 met lagedruk aansluiting

Een grootverbruikaansluiting is een aansluiting met:

 • voor elektriciteit: een aansluitwaarde groter dan 3x 80 Ampère
 • voor gas: een aansluiting met een uurcapaciteit groter 40 Nm3 per uur. Voor aansluitingen met een jaarverbruik van 170.000 Nm3 geldt tevens de verplichting voor afstandsuitlezing per dag of uur
Wanneer ontvang ik de jaar(af)rekening?

Na de jaarlijkse meteropname die volgens het schema “Maand van de meteropname” heeft plaatsgevonden, wordt binnen twee maanden een jaarafrekening gemaakt.
Wanneer uw leverancier een leveranciersovereenkomst heeft met RENDO Netwerken worden de gegevens naar uw leverancier verzonden. De leverancier kan deze gegevens dan gebruiken voor zijn afrekening van de levering van gas en/of elektriciteit. De afrekenmaand van de leverancier kan afwijken van de afrekenmaand van de netbeheerder RENDO Netwerken.

Heeft uw leverancier geen leveranciersovereenkomst met RENDO Netwerken, dan ontvangt u binnen 2 maanden na de meteropname een jaarafrekening van RENDO Netwerken. Op deze jaarafrekening worden op basis van de aansluiting en het captar tarief de kosten in rekening gebracht. Op deze kosten worden de in rekening gebrachte voorschotten in mindering gebracht en tevens wordt op basis van de geldende tarieven een nieuw voorschot berekend.

Wat gebeurt er bij een betalingsachterstand?

Wat gebeurt er bij betalingsachterstanden bij uw netbeheerder:

Afsluiting van uw energie voorkomen? N.V. RENDO wil u daarbij helpen.

Als uit onze administratie blijkt dat u bij ons één of meer openstaande en reeds vervallen facturen heeft, sturen wij u hiervoor herinneringen en eventueel aanmaningen.
Als ondanks al onze (telefonische) inspanningen en het versturen van de herinneringen, betalingen uitblijven en als de klant niet (voldoende) meewerkt, dan komen we in de situatie dat wij uw energie kunnen gaan afsluiten. Wij willen dit graag voorkomen, en bieden daarvoor de volgende mogelijkheden:

Welke mogelijkheden zijn er om afsluiting te voorkomen?

Betalingsregeling
U kunt onder bepaalde voorwaarden een betalingsregeling met ons aangaan om uw betalingsachterstand in te lopen. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Wilt u voor uw betalingsachterstand een regeling treffen dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Debiteurenbeheer op telefoonnummer 0522-856433. Bij het niet nakomen van de overeengekomen betalingsregeling of bij het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting van de nieuwe facturen zijn wij genoodzaakt het traject van afsluiting per direct weer op te starten.

Inkomensbeheer/schuldhulp bij financiële problemen
Indien u inziet dat alleen een betalingsregeling niet meer zal voldoen om uw financiële problemen op te lossen, zijn er in Nederland voldoende kwalitatief goede instanties die u daarbij kunnen ondersteunen. Inkomensbeheer of schuldhulp kan voor u net dat steuntje in uw rug zijn om uit deze vervelende financiële situatie te komen. Begeleiding bij het beheren van uw inkomen wordt in Nederland steeds meer gezien als een belangrijke stap naar weer een gezonde financiële toekomst. Instanties die zich hier mee bezig houden concentreren zich in eerste instantie op de stabilisatie van uw situatie. Zij brengen uw inkomen en uitgaven volgens de wettelijke richtlijnen in kaart en dragen er aan bij dat al uw toekomstige vaste lasten betaald zullen gaan worden, dus ook uw energie! Tegelijkertijd met dit inventarisatie- en stabilisatietraject zal het schuldhulptraject ingeschakeld worden. Naast de garantie van de betaling van uw toekomstige vaste lasten moet namelijk ook uw achterstand nog afbetaald worden.
Indien u dat wenst kan RENDO voor u schuldhulpverlening inschakelen. Hiervoor dient u schriftelijke toestemming te geven om uw persoonsgegevens en de hoogte van de vordering door te geven. Bij het ontbreken van een reactie op dit aanbod zal RENDO zelf in de periode van 1 oktober – 1 april schuldbemiddeling inschakelen.

Wanneer u binnen 10 werkdagen kunt aantonen dat u zich heeft aangemeld bij een inkomensbeheerder, een aanvraag voor schuldbemiddeling heeft ingediend, de vordering betrokken wordt bij een lopende schuldsanering of RENDO voor u schuldbemiddeling heeft ingeschakeld, zullen wij u niet afsluiten. Voorwaarde is dan wel dat u uw nieuwe nota’s wel tijdig en volledig betaald. Wij adviseren u om bij uw eigen Gemeente na te vragen tot welke instantie bij u in de buurt u zich het beste kunt wenden. Daarnaast kunt u ook meer informatie vinden op de websites www.wsnp.rvr.org of www.nvvk.eu.

Verklaring zeer ernstige gezondheidsrisico’s
Indien u uw achterstand niet kunt inlopen en de afsluiting van uw energie voor u of één van uw gezinsleden zeer ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg zal hebben, willen wij het volgende van u ontvangen om afsluiting te voorkomen. U moet een verklaring van een huisarts, specialist of de GGD in uw woonplaats, anders dan uw behandelend arts, aan ons overleggen, waarin letterlijk aangegeven wordt dat afsluiting zeer ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg zal hebben voor u of één van uw huisgenoten. Deze verklaring ontslaat u niet om toekomstige termijn- of jaarnota’s te betalen en om een oplossing te zoeken voor uw betalingsachterstand. Daarom vragen wij u naast deze verklaring ook contact op te nemen met een inkomensbeheerder of een schuldhulpverlener.

Meer informatie:
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling Klant & Markt op telefoonnummer 0522-856895, of schriftelijk reageren naar N.V. RENDO, Postbus 18, 7940 AA te Meppel.

Als voorgaande maatregelen niet leiden tot een regeling en/of betaling:

Mocht bovenstaande niet leiden tot een oplossing, dan zijn wij genoodzaakt het afsluittraject in gang te gaan zetten. Op dat moment zullen wij een monteur naar uw adres sturen om de gas- en/of elektra-aansluiting te gaan afsluiten. Als er op dat moment iemand thuis is, zal de monteur nog 1x proberen om met u een regeling/betaling te treffen. Mocht u niet thuis zijn, dan doet de monteur een kaart in de brievenbus, waarin wordt aangegeven dat u contact met ons op dient te nemen omdat afsluiting dreigt.
Vervolgens zullen wij u nog enkele dagen de gelegenheid geven om te reageren. Mocht dit alles niet leiden tot een betaling, dan gaat de monteur vervolgens de aansluiting afsluiten. Dit kan hij op twee manieren doen:

Binnenshuis afsluiten:
Mocht u thuis zijn en de monteur kan naar binnen, zal hij de aansluiting(en) binnen verzegelen door middel van het plaatsen van sloten op de meetinrichting.

Buitenshuis afsluiten:
Is de mogelijkheid om binnen af te sluiten niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat er niemand thuis is, of er wordt niet opengedaan, dan gaat de monteur de aansluiting buiten in de grond afsluiten. Deze optie is echter wel een stuk duurder !
De hieruit voortvloeiende kosten zullen wij bij u naderhand in rekening gaan brengen. Tevens brengen wij u € 35 administratiekosten in rekening.
Voor de actuele tarieven met betrekking tot het afsluiten en weer aansluiten willen wij u verwijzen naar het overzicht ‘tarieven’, welke elders wordt vermeld op onze internetsite.

In de periode 1 oktober tot 1 april van enig jaar geldt een afwijkende procedure met betrekking tot afsluiting in verband met wanbetaling. Hiervoor gelden wettelijke regels welke wij hanteren.

Ben ik verantwoordelijk voor opname van de meterstanden?

Uw energieleverancier is verantwoordelijk voor het jaarlijks opnemen van de meterstanden. De leverancier vraagt de meterstanden bij u op. Vervolgens controleert de leverancier de meterstanden, stelt ze vast en bepaalt het verbruik. Aan de hand van deze gegevens zal de leverancier aansluitend uw jaarafrekening maken.

Meer informatie: Opname meterstanden

Wat is een slimme meter en hoe vraag ik dit aan?

De slimme meter registreert hoeveel stroom en gas u verbruikt. De meetgegevens worden automatisch doorgestuurd naar uw energieleverancier. De slimme meter heeft meerdere telwerken. Dat wil zeggen dat u zowel uw verbruikte elektriciteit als uw terug geleverde energie kunt aflezen.

Meer informatie: Slimme meter

Wat is het verschil tussen enkel- en dubbeltarief?

Dubbeltarief wordt ook wel dag- en nachtstroom genoemd. Hierbij is er sprake van een laag tarief voor alle elektriciteit die u ’s nachts, in het weekend en op officiële feestdagen verbruikt en een hoog tarief voor alle elektriciteitsverbruik overdag. Bij enkeltarief wordt alle verbruik afgerekend tegen 1 tarief.

Schakeltijden elektriciteitsnet RENDO


Nachtstroom (laag tarief) – op werkdagen van 23.00 uur tot 07.00 uur
– in het weekend (vrijdagavond 23.00 uur tot maandag 07.00 uur)
– officiële feestdagen (1 januari, 2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag
Dagstroom (hoog tarief) – op werkdagen van 07.00 uur tot 23.00 uur

Welk tarief is voor mij het meest voordelig?

De keuze voor enkel- of dubbeltarief is uiteraard afhankelijk van de verhouding waarin u elektriciteit verbruikt in de nachtstroom- en dagstroomperiodes. Met een dubbeltariefmeter kunt u mogelijk extra besparen. Zet bijvoorbeeld de afwasmachine niet overdag maar ’s avonds na 11 uur aan, verplaats uw wasbeurten zoveel mogelijk naar het weekend, etc.

U kunt uw elektriciteitsleverancier vragen een berekening voor u te maken wat in uw situatie het meest voordelige tarief is. Uw leverancier weet immers wat u verbruikt en kan rekenen met de actuele prijzen.

Tarief aanvragen

Wilt u het afrekentarief wijzigen, dan dient u dit aan te vragen bij uw energieleverancier.

Het is mogelijk om enkeltarief te betalen terwijl u een dubbeltariefmeter heeft. De meter hoeft in dat geval niet gewisseld te worden. De meterstanden van beide telwerken worden naar de energieleverancier gecommuniceerd. Deze telt de verbruiken vervolgens bij elkaar op en verrekent het totale verbruik tegen het enkeltarief.

Aanvraag dubbeltariefmeter

Voor het afrekenen tegen dubbeltarief heeft u een dubbeltariefmeter nodig. Dit type meter heeft 2 telwerken: het bovenste telwerk (T1, L of I) meet het nachtstroomverbruik, het onderste telwerk (T2, H of II) meet het stroomverbruik overdag. Digitale elektriciteitsmeters geven de meterstand aan in het display, voorzien van bovengenoemde codes.
Heeft u een enkeltariefmeter (deze meter heeft 1 telwerk) en wilt u afgerekend worden tegen dubbeltarief? In dat geval moet u de oude meter laten vervangen door een nieuwe dubbeltariefmeter (houdt u wel rekening met kosten voor deze meterwissel). RENDO Netwerken plaatst dan een zogenaamde “slimme meetinrichting”. De kosten hiervoor vindt u op ons tarievenoverzicht onder de noemer “Prioriteitsplaatsing slimme meetinrichting”.

Wilt u meer informatie over de slimme meter klik dan hier.

Voor het aanvragen van een slimme meter kunt u het contactformulier gebruiken (klik hier). Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen onze afdeling Klant & Markt, telefoon 0522-856895.

Hoe kan het dat mijn energieverbruik zo hoog is?

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag voorgelegd: “Mijn verbruik is zo hoog! Hoe kan dat?”. Deze vraag ontstaat in de regel nadat u als klant een (jaar)afrekening heeft ontvangen van uw leverancier.

Meer informatie: Het analyseren van uw energieverbruik

Wat is een meterpool?

Jaarlijks wordt een steekproef vastgesteld van te controleren meters van een bepaald type en bouwjaar. De meters uit deze steekproef worden, bij RENDO, door een onafhankelijk ijkbureau gecontroleerd op het correct functioneren. Wordt bij de controle in deze steekproef geconstateerd dat meet- en afwijkpercentages niet vallen binnen de door overheid vastgestelde normen, dan dienen alle meters van het betreffende type en bouwjaar in Nederland vervangen te worden door nieuwe meters.

Meer informatie: De Meterpool

Er zijn verschillende soorten tarieven. Waar vind ik deze?

De hoogte van de tarieven is afhankelijk van uw specifieke situatie. Dit betreft de grootte van uw aansluiting alsmede voor gas de te transporteren jaarhoeveelheid energie.
Voor de actuele tarieven kunt u een keuze maken.

Meer informatie: Tarieven

Wat is een capaciteitstarief?

Het transport van elektriciteit en gas betaalt op basis van de capaciteit van uw aansluiting, en niet meer op basis van het verbruik. Dit wordt het capaciteitstarief genoemd. De capaciteit wordt bepaald door de waarde van de hoofdzekering van uw elektriciteitsinstallatie en wordt uitgedrukt in Ampère.

Meer informatie: Capaciteitstarief

FAQ overig

Ik heb een storing. Wat nu?

Vervelend dat u geen gas of stroom heeft. Soms kunt u de storing zelf oplossen en soms moet u bij ons zijn. Een storing kunt u 24 uur per dag melden via het gratis nationaal storingsnummer 0800 – 9009. Onze storingsmonteurs zetten zich in om binnen 2 uur na de melding aanwezig te zijn om de storing of gaslucht te verhelpen.

Meer informatie: Storingen

Hoe zit het eigenlijk met de schade- en aansprakelijkheid?

De aansprakelijkheid van RENDO Netwerken voor schade als gevolg van een stroom- of gasonderbreking, een gebrekkige aansluiting of een gebrekkig transport, is geregeld in de Algemene Voorwaarden aansluiting en transport.
In het algemeen geldt dat netbeheerders zoals RENDO Netwerken niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade als gevolg van stroom- of gasonderbrekingen.

Meer informatie: Schade- en aansprakelijkheid

Wanneer komt u in aanmerking voor een compensatievergoeding?

Als een stroom-  of gasonderbreking is veroorzaakt in het elektriciteits- of gasnet van RENDO Netwerken en deze niet tijdig is verholpen, geeft RENDO Netwerken u onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in het geleden ongemak.
Deze vergoeding is afhankelijk van het net, uw aansluiting en de duur van de storing. De onderbrekingsduur begint op het moment van de eerste melding.

Meer informatie: Schade compensatievergoeding

Hoe zit het met de veiligheid?

Het veilig werken wordt door NV RENDO gezien als een van de basis randvoorwaarden voor het uitvoeren van haar werkzaamheden in de elektriciteits- en gasnetten van NV RENDO en staat hoog bij ons in het vaandel. NV RENDO streeft naar een veilige bedrijfsvoering zonder incidenten en ongevallen.

Meer informatie: Veiligheid

Fraude ontdekt, wat moet ik doen?

Om diefstal en onveilige situaties te voorkomen werkt N.V. RENDO op dit gebied samen met de politie. Ook uw hulp kunnen we goed gebruiken. Heeft u het vermoeden dat er ergens energiediefstal plaatsvindt? Meld dit dan bij N.V. RENDO 0522 – 856 455 (vraag naar de afdeling fraudezaken) of via het fraudeformulier.

Meer informatie: Fraude

Hoe staat het met de klanttevredenheid van RENDO?

De activiteiten die RENDO uitvoert zijn gericht op een veilige, betrouwbare, efficiënte en duurzame energievoorziening, waarbij de klanten in het netgebied kunnen rekenen op een hoogwaardige dienstverlening. Het motto van RENDO is dan ook: RENDO Duurzaam Dichtbij!
Om te toetsen of RENDO in haar missie slaagt, willen wij graag weten wat uw mening en/of oordeel is over onze dienstverlening. U kunt hiervoor een vragenformulier invullen.

Meer informatie: Klanttevredenheid

Heeft u een klacht?

RENDO hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar producten en diensten. Wij werken daarom voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Bent u toch niet tevreden, dan kunt u dit bij ons melden. U kunt uw klacht indienen middels het Klachtenformulier.

Meer informatie: Klachten

Staat uw vraag hier niet tussen?

Wanneer uw vraag hier niet tussen staat, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor in Meppel. De contactgegevens vind u op contactpagina of onderin de footer.

Meer informatie: Contact