De gas- en elektriciteitsmeter meten de hoeveelheid energie er wordt verbruikt. Uiteraard wilt u ervan verzekerd zijn dat uw energiemeter het verbruik exact en nauwkeurig meet.
De overheid heeft daarom regels opgesteld waaraan energiemeters moeten voldoen. Deze regels zijn vastgelegd in de Metrologiewet. Om te toetsen of de meters nog voldoen aan de minimumeisen, heeft de overheid een controlemechanisme ontwikkeld, de zogenaamde Meterpool.

De Meterpool werkt als volgt

Jaarlijks wordt een steekproef vastgesteld van de te controleren meters van een bepaald type en bouwjaar. De meters uit deze steekproef worden bij N.V. RENDO door een onafhankelijk ijkbureau gecontroleerd op het correct functioneren. Wordt bij de controle in deze steekproef geconstateerd dat meet- en afwijkpercentages niet vallen binnen de door overheid vastgestelde normen, dan dienen alle meters van het betreffende type en bouwjaar in Nederland vervangen te worden door nieuwe meters. Hiermee wordt voorkomen dat de consument in de toekomst mogelijk onterecht energieverbruik in rekening gaat krijgen.

Welke partijen zijn betrokken bij de Meterpool

De overheid, toezichthouder het Agentschap Telecom is belast met de uitvoering en controle.

Er zijn landelijke coördinatoren aangesteld voor de meterpool. Deze bepalen jaarlijks welk type en bouwjaar meters gecontroleerd moeten gaan worden.

De resultaten van de landelijke steekproef worden naar deze onafhankelijke coördinatoren gestuurd, die de gegevens analyseren en beoordelen of de meterpopulatie aan de minimumeisen voldoen.

Indien meters van een bepaald type en bouwjaar niet aan de minimumeisen voldoen, dan krijgen alle netbeheerders in Nederland (waaronder N.V. RENDO) de opdracht om al deze meters preventief te vervangen.

Vervanging is verplicht

Krijgt N.V. RENDO opdracht om meters van een bepaald type en bouwjaar te vervangen, dan is zij verplicht om 100% van deze meters daadwerkelijk te wisselen voor nieuwe meters. De overheid controleert nauwgezet of de netbeheerder haar verplichtingen nakomt. Zo is een uitgebreid protocol opgezet van aanschrijven van de betreffende klanten, herinneringsbrieven tot dwangmaatregelen aan toe.

Slimme meters

Sinds 2014 worden in Nederland meters vervangen door een zogenaamde slimme meetinrichting. Wordt uw energiemeter vervangen vanuit het Meterpoolbesluit, dan worden zowel uw gas- als uw elektriciteitsmeter gelijktijdig vervangen door slimme meters.

Handige websites