N.V. RENDO is een netbeheerder, gevestigd in Meppel. Wij beheren en onderhouden het gasnet in negen en het elektriciteitsnet in twee gemeenten in Drenthe en Overijssel. Verlichting, een behaaglijke temperatuur in huis en het koken van uw maaltijden zijn voor u waarschijnlijk een vanzelfsprekend onderdeel van uw leven. Het is ons doel om dat zo te houden. Als netbeheerder zorgt N.V. RENDO voor de constante aanvoer van gas en elektriciteit, en controleert de kwaliteit en veiligheid van het transportnetwerk.

De volgende negen gemeenten zijn aandeelhouder van N.V. RENDO:

 • Drenthe: Meppel, Hoogeveen, Coevorden, De Wolden, Westerveld
 • Overijssel: Steenwijkerland, Staphorst, Hardenberg, Zwartewaterland
kantoor meppel rendo pand

Fiscaal nummer NL 8056.85.492.B01 – KvK nr Meppel N.V. RENDO 04016836

Samenwerking met andere netbeheerders

Omdat netbeheerders vaak dezelfde uitdagingen hebben, werken we veel samen. Dat gebeurt onder de vlag van Netbeheer Nederland, de branchevereniging van de Nederlandse netbeheerders.

De netbeheerders werken bijvoorbeeld samen op het gebied van:

 • onderzoek naar het introduceren van de slimme meters.
 • restlevensduuronderzoek van assets zoals kabels en leidingen in samenwerking met kennisinstituten (KIWA Gastec, KEMA).
 • onderzoek naar de invoeding in het net van groen gas.
 • onderzoek naar Smart Grids.

Assetmanagement

In het geval van een netbeheerder wordt met assets gedoeld op het volledige elektriciteits- en gasnetwerk, ondergronds en bovengronds.
Doel van assetmanagement is te borgen dat de (externe) veiligheid en leveringszekerheid nu en in de toekomst voldoen aan de wettelijke kaders en de verwachtingen van de maatschappij.

Meer specifiek is assetmanagement gericht op:

 • het gedurende de gehele levenscyclus doelmatig en optimaal beheren van deze netten;
 • de veiligheid van het personeel en het publiek (maatschappij);
 • de bescherming van de industriële en bebouwde omgeving en natuur;
 • de beschikbaarheid, capaciteit en de betrouwbaarheid van de elektriciteits- en gasnetten;
 • de transport- en distributiezekerheid van elektriciteit en gas.

Netbeheer Nederland

N.V. RENDO is lid van brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Netbeheer Nederland bevordert de samenwerking tussen netbeheerders en behartigt de belangen bij de overheid, politiek en bij overige stakeholders.

NTA 8120

De NTA 8120 geeft de eisen waaraan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem (kortweg assetmanagementsysteem) moet voldoen. Doel van de vrijwillige afspraak is om gedurende alle fasen van de levenscyclus van elektriciteits- en gasnetten afwijkingen, storingen en incidenten te voorkomen en de gevolgen daarvan te beheersen.

De NTA 8120 kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorgplicht van de netbeheerders en het toezicht van de overheid.

Toezichthouders

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Volgens de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet is de ACM belast met onder meer het toezicht op de naleving van de verplichting van netbeheerders om de veiligheid van de elektriciteitsnetten en de kwaliteit en capaciteit van de elektriciteits- en gasnetten te waarborgen.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt specifiek toezicht op de verplichting van gasnetbeheerders om de veiligheid van hun netten te waarborgen. Zij houdt daarnaast toezicht op de integriteit en veiligheid van installaties die vallen onder de Mijnbouwwet.

Door verschillende incidenten en conclusies en aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is in de afgelopen jaren de maatschappelijke druk sterk toegenomen om tot een vorm van toezicht op de veiligheid van het net te komen.

De (regionale) netbeheerders zijn veelal bedrijven die zowel elektriciteits- als gasnetten exploiteren en beheren. Gezien de risico’s en maatschappelijke gevolgen die verbonden zijn aan ongevallen met gas, krijgt bij het transport en de distributie van gas de (externe) veiligheid van de gasnetten prioriteit.

Agentschap Telecom (AT)

Het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, ziet toe op de handhaving van de wet WIBON (voorheen WION), ook wel grondroerdersregeling genoemd. WIBON staat voor Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Het doel van de WIBON is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen te voorkomen. Sinds 1 oktober 2008 zijn gravers (grondroerders) wettelijk verplicht om een Klic-melding te doen wanneer er machinaal gegraven (mechanisch grondroeren) gaat worden. Dit geldt voor bedrijven én particulieren. Het maakt hierbij niet uit hoe diep er gegraven wordt. Het doen van een Klic-melding draagt bij aan het voorkomen van graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving en aan de veiligheid van de graver.

Investeringsplan (IP)

Met ingang van 2020 is het Kwaliteits- en capaciteitsdocument (KCD) vervangen door het investeringsplan. Het investeringsplan is bedoeld om de toezichthouder, het ministerie en onze stakeholders meer inzicht te geven in de plannen en projecten van de netbeheerders voor de komende jaren. De in het IP opgenomen investeringen zijn noodzakelijk om de wettelijke taken van de netbeheerder goed te kunnen vervullen. Het betreft naast kwaliteit gedreven investeringen ook de capaciteit gedreven investeringen in de energienetten. Deze dienen onder andere om de beleidsdoelstellingen en afspraken te faciliteren zoals die in het Klimaatakkoord en convenanten met de gemeenten zijn vastgelegd. Op basis van de concretisering van het klimaatakkoord, via de Regionale Energie Strategieën, zal het IP de komende jaren verder worden ingevuld en geconcretiseerd. Daarbij worden de analyses en inzichten iedere twee jaar met de buitenwereld gedeeld en worden stakeholders gevraagd daarop te reageren.

Bekijk Investeringsplan 2020
Bekijk KCD 2018-2019

Certificering

Kwaliteit: N.V. RENDO is ISO 9001 gecertificeerd voor al haar processen.
Veiligheid: N.V. RENDO is daarnaast VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) gecertificeerd en werkt in haar netwerken conform de veiligheidsrichtlijnen van de branche, BEI en VIAG.

Monitoren componenten

Essentieel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en nadere analyses is, naast betrouwbare en complete informatie, een voldoende verfijnde indicatie van de toestand van de huidige asset base. Daartoe is het monitoren/inspecteren van de meest relevante assets een must.

Het monitoren van de componenten wordt verricht conform de beheersmaatregelen uit de onderhoudsmatrix. Hierin staat per netcomponent de wijze van monitoring/ inspecteren van de technische toestand vermeld. Naast het door N.V. RENDO zelf monitoren en inspecteren van de assets neemt N.V. RENDO deel aan diverse onderzoeken, zoals exit beoordelingen en multiclient onderzoeken voor gasmateriaal bij Kiwa en FMECA studies voor diverse elektrische componenten bij KSANDR en KEMA.

N.V. RENDO gebruikt een GIS/BMR, waarin de technische details en de ligging van de kabels en leidingen opgeslagen zijn. Hiermee wordt veel knowhow geborgd en wordt inzicht in en (trend)analyse van de kwalitatieve staat van de componenten inzichtelijk gemaakt.

Interne bewaking procesvoortgang

De werkzaamheden voor de aanleg en wijziging van de netten en stations worden bij de werkvoorbereiding opgestart en na uitvoering ook op die afdeling verwerkt. Het gehele proces van deze projecten wordt vastgelegd in een database welke dient als bewaking voor de procesvoortgang.

Proces storingen en onderbrekingen

De medewerkers van N.V. RENDO zijn actief betrokken bij de afhandeling van de storingen en onderbrekingen. Vooral het veiligstellen van de situatie wordt als belangrijk issue gezien. Registratie van alle storingen in het netwerk van N.V. RENDO geschiedt centraal, zowel voor gas als voor elektriciteit. Overdag komen de storingsmeldingen rechtstreeks bij de storingsmeldpost van N.V. RENDO binnen, die de melding doorstuurt naar de storingsmedewerkers. ’s Avonds komen de storingsmeldingen bij een extern callcenter binnen dat met behulp van een door N.V. RENDO vastgesteld script de beoordeling en distributie van de meldingen aan de storingsdienst medewerkers doet.

N.V. RENDO voert storingsregistratie strikt uit volgens procedures die de volledigheid en juistheid moeten borgen.

Informatie over storingen

Afzonderlijke boekhouding

Vanuit de Elektriciteitswet en de Gaswet rust er een jaarlijkse verplichting op de netbeheerder om de afzonderlijke boekhouding te publiceren.
De verslagen van de afgelopen jaren van de afzonderlijke boekhouding staan hieronder vermeld.

Open data

N.V. RENDO stelt haar data openbaar om zo innovatie te stimuleren. Het gaat om verbruiksdata en data over de slimme meter.
Het energielandschap verandert. Energie wordt centraal én lokaal geproduceerd en er ontstaan nieuwe energievormen en toepassingen. Er ontstaat nieuwe dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van elektrisch vervoer, energiebesparing, energiemanagement en lokale opwek. Dit stelt andere eisen aan onze infrastructuur en de informatievoorziening.

N.V. RENDO wil bij deze veranderingen een faciliterende rol vervullen. Wij faciliteren een open energiemarkt en ondersteunen duurzame energiekeuzes van onze klanten.

Beschikbare data

Download de verschillende soorten data. Verbruiksdata per jaar en data over de slimme meter. Ga eerst akkoord met de voorwaarden in de disclaimer:

Disclaimer open data

Dataverzoek indienen

Indien de geaggregeerde kleinverbruiksgegevens die u als open data kunt downloaden onvoldoende inzicht geven of u een verzoek wilt indienen bij N.V. RENDO om andere data te verstrekken, kunt u een dataverzoek indienen. Omdat gegevens niet zondermeer mogen worden verstrekt toetsen wij uw dataverzoek aan ons beleid. Onderstaand toetsingskader is een zelftoets waarmee u voorafgaand het indienen van uw dataverzoek een indicatie krijgt van enkele minimale vereisten. Na positieve afronding van deze zelftoets verzendt u het dataverzoek en het ingevulde toetsingskader per e-mail naar N.V. RENDO: netwerken@rendonetwerken.nl. N.V. RENDO zal vervolgens het door u ingediende dataverzoek beoordelen.

Toetsingskader dataverzoeken RENDO