N.V. RENDO is een netbeheerder, gevestigd in Meppel. Naast uitbreiding beheren en onderhouden wij het gasnet in negen en het elektriciteitsnet in twee gemeenten in Drenthe en Overijssel. Verlichting, een behaaglijke temperatuur in huis en het koken van uw maaltijden zijn voor u waarschijnlijk een vanzelfsprekend onderdeel van uw leven. Het is ons doel om dat zo te houden. Als netbeheerder draagt N.V. RENDO zorg voor veilige, adequate en efficiënte (betaalbare) distributie van (duurzame) gas en elektriciteit.

De volgende negen gemeenten zijn aandeelhouder van N.V. RENDO:

Drenthe : Meppel, Hoogeveen, Coevorden, De Wolden, Westerveld
Overijssel : Steenwijkerland, Staphorst, Hardenberg, Zwartewaterland

Download hier de digitale brochure Missie, visie en Strategie van N.V. RENDO.

kantoor meppel rendo pand

Fiscaal nummer NL 8056.85.492.B01 – KvK nr Meppel N.V. RENDO 81174853

Jaarverslag en publicaties

Jaarverslag

In een jaarverslag staat wat er in dat jaar in een organisatie is gebeurd. Het jaarverslag van N.V. RENDO is beschikbaar voor inzage. Hieronder vindt u onze vastgestelde jaarverslagen van de afgelopen jaren.

Afzonderlijke boekhouding

Vanuit de Elektriciteitswet en de Gaswet rust er een jaarlijkse verplichting op de netbeheerder om de afzonderlijke boekhouding te publiceren.
De verslagen van de afgelopen jaren van de afzonderlijke boekhouding staan hieronder vermeld.

Investeringsplan (IP)

Over het ontwerp investeringsplan 2024
N.V. RENDO is verantwoordelijk voor de gas- en elektriciteitsnetwerken in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. Het investeringsplan 2024 van RENDO is opgesteld volgens de eisen van de ministeriële regeling en het “kader informatiebehoefte investeringsplannen 2024” (ACM, december 2022). Dit plan is te typeren als een update van het investeringsplan 2022.

N.V. RENDO heeft van 1 tot 29 november 2023 de consultatieversie van het investeringsplan (IP2024) ter voorgelegd aan marktpartijen. Opmerkingen en vragen uit de consultatieronde zijn vanaf januari 2024 in de ontwerpversie van het plan verwerkt. Na beoordeling door de toezichthouder is de definitieve versie gepubliceerd op 17 april 2024.

Borgen veiligheid en kwaliteit netten

Assetmanagement

In het geval van een netbeheerder wordt met assets gedoeld op het volledige elektriciteits- en gasnetwerk, ondergronds en bovengronds.
Doel van assetmanagement is te borgen dat de (externe) veiligheid en leveringszekerheid nu en in de toekomst voldoen aan de wettelijke kaders, relevante normstelling, bedrijfswaarden en de verwachtingen van de maatschappij. Door middel van risk based assetmanagement worden de risico’s en passende beheersmaatregelen bepaald om gedurende de levenscyclus van de assets de veiligheid en betrouwbaarheid zo optimaal en doelmatig mogelijk te realiseren.

Certificering

Kwaliteit: N.V. RENDO is ISO 9001 gecertificeerd voor al haar processen.

Veiligheid: N.V. RENDO is daarnaast VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) gecertificeerd en werkt in haar netwerken conform de veiligheidsrichtlijnen van de branche, BEI en VIAG.

Assetmanagement: De NTA 8120 geeft de eisen waaraan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem (kortweg assetmanagementsysteem) moet voldoen. Doel van de vrijwillige afspraak is om gedurende alle fasen van de levenscyclus van elektriciteits- en gasnetten afwijkingen, storingen en incidenten te voorkomen en de gevolgen daarvan te beheersen. De NTA 8120 kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorgplicht van de netbeheerders en het toezicht van de overheid.

Monitoren componenten

Essentieel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en nadere analyses is, naast betrouwbare en complete informatie, een voldoende verfijnde indicatie van de toestand van de huidige asset base. Daartoe is het monitoren/inspecteren van de meest relevante assets een must.

Het monitoren van de componenten wordt verricht conform de beheersmaatregelen uit de onderhoudsmatrix. Hierin staat per netcomponent de wijze van monitoring/ inspecteren van de technische toestand vermeld. Naast het door N.V. RENDO zelf monitoren en inspecteren van de assets neemt N.V. RENDO deel aan diverse onderzoeken, zoals exit beoordelingen en multiclient onderzoeken voor gasmateriaal bij Kiwa en FMECA studies voor diverse elektrische componenten bij KSANDR en DNV GL.

N.V. RENDO gebruikt een Geografisch Informatie Systeem (GIS), waarin de technische details en de ligging van de kabels en leidingen opgeslagen zijn. Daarnaast wordt de kennis ten aanzien van de kwalitatieve staat van de componenten vastgelegd in een bedrijfsmiddelen register.

Interne bewaking procesvoortgang

De werkzaamheden voor de aanleg en wijziging van de netten en stations worden bij de werkvoorbereiding opgestart en na uitvoering ook op die afdeling verwerkt. Het gehele proces van deze projecten wordt vastgelegd in een database welke dient als bewaking voor de procesvoortgang.

Proces storingen en onderbrekingen

De medewerkers van N.V. RENDO zijn actief betrokken bij de afhandeling van de storingen en onderbrekingen. Vooral het veiligstellen van de situatie wordt als belangrijk issue gezien. Registratie van alle storingen in het netwerk van N.V. RENDO geschiedt centraal, zowel voor gas als voor elektriciteit. Overdag komen de storingsmeldingen rechtstreeks bij de storingsmeldpost van N.V. RENDO binnen, die de melding doorstuurt naar de storingsmedewerkers. ’s Avonds komen de storingsmeldingen bij een extern callcenter binnen dat met behulp van een door N.V. RENDO vastgesteld script de beoordeling en distributie van de meldingen aan de storingsdienst medewerkers doet.

N.V. RENDO voert storingsregistratie strikt uit volgens procedures die de volledigheid en juistheid moeten borgen.

Samenwerking met andere netbeheerders

Omdat netbeheerders vaak dezelfde uitdagingen hebben, werken we veel samen. Dat gebeurt onder de vlag van Netbeheer Nederland, de branchevereniging van de Nederlandse netbeheerders.

De netbeheerders werken bijvoorbeeld samen op het gebied van:

  • onderzoek naar het introduceren van de slimme meters.
  • restlevensduuronderzoek van assets zoals kabels en leidingen in samenwerking met kennisinstituten (KIWA, DNV GL).
  • onderzoek naar de invoeding in het net van groen gas.

Netbeheer Nederland

N.V. RENDO is lid van brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Netbeheer Nederland bevordert de samenwerking tussen netbeheerders en behartigt de belangen bij de overheid, politiek en bij overige stakeholders.

Toezichthouders

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Volgens de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet is de ACM belast met onder meer het toezicht op de naleving van de verplichting van netbeheerders om de veiligheid van de elektriciteitsnetten en de kwaliteit en capaciteit van de elektriciteits- en gasnetten te waarborgen.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt specifiek toezicht op de verplichting van gasnetbeheerders om de veiligheid van hun netten te waarborgen. Zij houdt daarnaast toezicht op de integriteit en veiligheid van installaties die vallen onder de Mijnbouwwet.

De (regionale) netbeheerders zijn veelal bedrijven die zowel elektriciteits- als gasnetten exploiteren en beheren. Gezien de risico’s en maatschappelijke gevolgen die verbonden zijn aan ongevallen met gas, krijgt bij het transport en de distributie van gas de (externe) veiligheid van de gasnetten prioriteit.

Agentschap Telecom (AT)

Het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, ziet toe op de handhaving van de wet WIBON (voorheen WION), ook wel grondroerdersregeling genoemd. WIBON staat voor Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Het doel van de WIBON is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen te voorkomen. Sinds 1 oktober 2008 zijn gravers (grondroerders) wettelijk verplicht om een Klic-melding te doen wanneer er machinaal gegraven (mechanisch grondroeren) gaat worden. Dit geldt voor bedrijven én particulieren. Het maakt hierbij niet uit hoe diep er gegraven wordt. Het doen van een Klic-melding draagt bij aan het voorkomen van graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving en aan de veiligheid van de graver.

Het AT houdt ook toezicht of het beheer van meetinrichtingen voldoet aan de Metrologiewet en het Reglement Meterpool.

Open data

N.V. RENDO stelt haar data openbaar om zo innovatie te stimuleren. Het gaat om verbruiksdata van onze gas-aansluitingen en restlevensduur van de leidingen van ons gasdistributienet.

Het energielandschap verandert. Energie wordt centraal én lokaal geproduceerd en er ontstaan nieuwe energievormen en toepassingen. Er ontstaat nieuwe dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van elektrisch vervoer, energiebesparing, energiemanagement en lokale opwek. Dit stelt andere eisen aan onze infrastructuur en de informatievoorziening.

N.V. RENDO wil bij deze veranderingen een faciliterende rol vervullen. Wij faciliteren een open energiemarkt en ondersteunen duurzame energiekeuzes van onze klanten.

Beschikbare data

Hier kunt u de verschillende soorten data downloaden. Verbruiksdata per jaar en restlevensduur van het gasnet per gemeente. Een akkoord op de voorwaarden in de disclaimer is een vereiste om door te gaan.

Dataverzoek indienen

Indien de geaggregeerde kleinverbruiksgegevens die u als open data kunt downloaden onvoldoende inzicht geven of u een verzoek wilt indienen bij N.V. RENDO om andere data te verstrekken, kunt u een dataverzoek indienen. Omdat gegevens niet zondermeer mogen worden verstrekt toetsen wij uw dataverzoek aan ons beleid. Onderstaand toetsingskader is een zelftoets waarmee u voorafgaand het indienen van uw dataverzoek een indicatie krijgt van enkele minimale vereisten. Na positieve afronding van deze zelftoets verzendt u het dataverzoek en het ingevulde toetsingskader per e-mail naar N.V. RENDO: rendonetbeheer@rendo.nl

N.V. RENDO zal vervolgens het door u ingediende dataverzoek beoordelen.

Toetsingskader dataverzoeken RENDO

Congestie

Op dit moment heerst in grote delen van het land congestie voor zowel afname als invoeding.
Ook in het werkgebied van RENDO is er sprake van congestie bij de bovenliggende netbeheerders TenneT en Enexis.

Wat is congestie en congestiemanagement

Nederland kampt steeds vaker met een tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Daardoor raakt het net op piekmomenten te vol: we spreken dan van congestie. Dit betreft zowel de vraag als het aanbod van elektriciteit. Om congestie te voorkomen worden bedrijven gevraagd de “spits” te mijden en tijdelijk minder elektriciteit te leveren of te verbruiken. Dit noemen we congestiemanagement. RENDO en andere netbeheerders werken hard aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet en de komende jaren wordt het net verder uitgebreid en verzwaard.

Netbeheerders waar de overbelasting zich voordoet, zijn verplicht om congestiemanagement toe te passen met als doel de congestie te verminderen of om het op te lossen. Op dit moment kent RENDO zelf geen congestie, maar haar bovenliggende netbeheerders (Enexis en Tennet) wel. De klanten van RENDO met een grootverbruikaansluiting kunnen dus wel benaderd worden voor congestiemanagement. Mogelijk kan door drukke momenten op het net meer te spreiden, overbelasting van het elektriciteitsnet worden voorkomen. Congestiemanagement kent verschillende fasen: hoe groter de drukte op het net, hoe ingrijpender de maatregelen zijn die netbeheerders moeten nemen.

Steeds meer klanten met een grootverbruikaansluiting maken daarom met hun netbeheerder afspraken over flexibel gebruik van hun vermogen. Zij kunnen het verschil maken en dat is heel hard nodig want we moeten het huidige en toekomstige elektriciteitsnet beter benutten. Enerzijds doordat we steeds meer stroom verbruiken en anderzijds doordat we steeds meer gebruik maken van duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie.

Toelichting op de werking van congestiemanagement door Netbeheer Nederland weergegeven in een informatieve illustratie.

Capaciteitskaart elektriciteitsnet

De Landelijke Capaciteitskaart elektriciteitsnet geeft inzicht in waar in Nederland er sprake is van transportschaarste.

Deze kaart bestaat uit twee lagen, één voor afname- en één voor invoeding van elektriciteit. Via de knoppen kunt u de gewenste kaart selecteren.

Deze kaart is een momentopname en u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Neem bij concrete plannen altijd eerst contact op met uw netbeheerder.

Klik links op de afbeelding voor de landelijke capaciteitskaart elektriciteitsnet.

Afname

Deze kaart is bedoeld voor partijen die een nieuwe grootverbruik aansluiting (netaansluiting groter dan 3x80A) voor afname van elektriciteit willen aanvragen, of een bestaande grootverbruik aansluiting willen verzwaren. Gaat u een nieuw bedrijfspand bouwen, uw huidige bedrijfspand verbouwen of wilt de bestaande aansluiting verzwaren? Op deze kaart kunt u zelf controleren of er op uw gekozen locatie ruimte op het net is voor afname van elektriciteit.

Invoeding

Deze kaart is bedoeld voor partijen die een nieuwe grootverbruik aansluitingen (netaansluiting groter dan 3x80A) voor productie van elektriciteit willen aanvragen, of een bestaande grootverbruik aansluiting willen verzwaren. Een goed voorbeeld van een dergelijke aansluiting zijn bijvoorbeeld zonneparken. Op deze kaart kunt u zelf controleren of er op uw gekozen locatie ruimte op het net is voor productie van elektriciteit.

Vervolgmeldingen N.V. RENDO

Met onderstaande berichten doet N.V. RENDO vervolgmeldingen op de vooraankondigingen van TenneT en Enexis, conform artikel 9.9 van de nieuwe Netcode Elektriciteit. Voor de inhoud van de vooraankondiging verwijst RENDO naar de websites van TenneT en Enexis.

Steenwijk afname (publicatie 20-12-2023)
https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-12/231218%20Vooraankondiging%20afname%20G-O_def_0.pdf

Vervolgmelding N.V. RENDO voor omgeving Steenwijk op vooraankondiging verwachte structurele congestie afname TenneT. Voor RENDO valt het verzorgingsgebied van omgeving Steenwijk onder deze vooraankondiging.

Steenwijk opwek (publicatie 17-11-2022)
https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2022-11/20221117%20Vooraankondiging%20GDO%20-%20Productie_0.pdf

Vervolgmelding N.V. RENDO voor omgeving Steenwijk op vooraankondiging verwachte structurele congestie opwek TenneT. Voor RENDO valt het verzorgingsgebied van omgeving Steenwijk onder deze vooraankondiging.

Hoogeveen afname (publicatie 17-08-2023)
https://tennet-drupal.s3.eu-central-1.amazonaws.com/default/2023-08/20230810_Congestierapport%20Drenthe.def__0.pdf

Vervolgmelding N.V. RENDO voor omgeving Hoogeveen op vooraankondiging verwachte structurele congestie afname TenneT. Voor RENDO valt het verzorgingsgebied van omgeving Hoogeveen onder deze vooraankondiging

Hoogeveen opwek (publicatie 17-10-2023)
https://www.enexis.nl/zakelijk/netcapaciteit/congestie/congestie-onderzoeken/drenthe/hoogeveen-blok-ms01-et

Vervolgmelding N.V. RENDO voor omgeving Hoogeveen op vooraankondiging verwachte structurele congestie opwek Enexis. Voor RENDO valt het verzorgingsgebied van omgeving Hoogeveen onder deze vooraankondiging.

Veelgestelde vragen

Hier vind je alle vragen over congestie en alles wat daarmee samenhangt.