Borgen veiligheid en kwaliteit netten

Assetmanagement

In het geval van een netbeheerder wordt met assets gedoeld op het volledige elektriciteits- en gasnetwerk, ondergronds en bovengronds.
Doel van assetmanagement is te borgen dat de (externe) veiligheid en leveringszekerheid nu en in de toekomst voldoen aan de wettelijke kaders, relevante normstelling, bedrijfswaarden en de verwachtingen van de maatschappij. Door middel van risk based assetmanagement worden de risico’s en passende beheersmaatregelen bepaald om gedurende de levenscyclus van de assets de veiligheid en betrouwbaarheid zo optimaal en doelmatig mogelijk te realiseren.

Certificering

Kwaliteit: N.V. RENDO is ISO 9001 gecertificeerd voor al haar processen.
Veiligheid: N.V. RENDO is daarnaast VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) gecertificeerd en werkt in haar netwerken conform de veiligheidsrichtlijnen van de branche, BEI en VIAG.

NTA 8120

De NTA 8120 geeft de eisen waaraan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem (kortweg assetmanagementsysteem) moet voldoen. Doel van de vrijwillige afspraak is om gedurende alle fasen van de levenscyclus van elektriciteits- en gasnetten afwijkingen, storingen en incidenten te voorkomen en de gevolgen daarvan te beheersen.

De NTA 8120 kan een belangrijke bijdrage leveren aan de zorgplicht van de netbeheerders en het toezicht van de overheid.

Monitoren componenten

Essentieel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en nadere analyses is, naast betrouwbare en complete informatie, een voldoende verfijnde indicatie van de toestand van de huidige asset base. Daartoe is het monitoren/inspecteren van de meest relevante assets een must.

Het monitoren van de componenten wordt verricht conform de beheersmaatregelen uit de onderhoudsmatrix. Hierin staat per netcomponent de wijze van monitoring/ inspecteren van de technische toestand vermeld. Naast het door N.V. RENDO zelf monitoren en inspecteren van de assets neemt N.V. RENDO deel aan diverse onderzoeken, zoals exit beoordelingen en multiclient onderzoeken voor gasmateriaal bij Kiwa en FMECA studies voor diverse elektrische componenten bij KSANDR en KEMA.

N.V. RENDO gebruikt een Geografisch Informatie Systeem (GIS), waarin de technische details en de ligging van de kabels en leidingen opgeslagen zijn. Daarnaast wordt de kennis ten aanzien van de kwalitatieve staat van de componenten vastgelegd in een bedrijfsmiddelen register.

Interne bewaking procesvoortgang

De werkzaamheden voor de aanleg en wijziging van de netten en stations worden bij de werkvoorbereiding opgestart en na uitvoering ook op die afdeling verwerkt. Het gehele proces van deze projecten wordt vastgelegd in een database welke dient als bewaking voor de procesvoortgang.

Proces storingen en onderbrekingen

De medewerkers van N.V. RENDO zijn actief betrokken bij de afhandeling van de storingen en onderbrekingen. Vooral het veiligstellen van de situatie wordt als belangrijk issue gezien. Registratie van alle storingen in het netwerk van N.V. RENDO geschiedt centraal, zowel voor gas als voor elektriciteit. Overdag komen de storingsmeldingen rechtstreeks bij de storingsmeldpost van N.V. RENDO binnen, die de melding doorstuurt naar de storingsmedewerkers. ’s Avonds komen de storingsmeldingen bij een extern callcenter binnen dat met behulp van een door N.V. RENDO vastgesteld script de beoordeling en distributie van de meldingen aan de storingsdienst medewerkers doet.

N.V. RENDO voert storingsregistratie strikt uit volgens procedures die de volledigheid en juistheid moeten borgen.

Samenwerking met andere netbeheerders

Omdat netbeheerders vaak dezelfde uitdagingen hebben, werken we veel samen. Dat gebeurt onder de vlag van Netbeheer Nederland, de branchevereniging van de Nederlandse netbeheerders.

De netbeheerders werken bijvoorbeeld samen op het gebied van:

  • onderzoek naar het introduceren van de slimme meters.
  • restlevensduuronderzoek van assets zoals kabels en leidingen in samenwerking met kennisinstituten (KIWA Gastec, KEMA).
  • onderzoek naar de invoeding in het net van groen gas.

Netbeheer Nederland

N.V. RENDO is lid van brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Netbeheer Nederland bevordert de samenwerking tussen netbeheerders en behartigt de belangen bij de overheid, politiek en bij overige stakeholders.

Netbeheer Nederland

N.V. RENDO is lid van brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Netbeheer Nederland bevordert de samenwerking tussen netbeheerders en behartigt de belangen bij de overheid, politiek en bij overige stakeholders.

Toezichthouders

Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Volgens de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet is de ACM belast met onder meer het toezicht op de naleving van de verplichting van netbeheerders om de veiligheid van de elektriciteitsnetten en de kwaliteit en capaciteit van de elektriciteits- en gasnetten te waarborgen.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt specifiek toezicht op de verplichting van gasnetbeheerders om de veiligheid van hun netten te waarborgen. Zij houdt daarnaast toezicht op de integriteit en veiligheid van installaties die vallen onder de Mijnbouwwet.

Door verschillende incidenten en conclusies en aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) is in de afgelopen jaren de maatschappelijke druk sterk toegenomen om tot een vorm van toezicht op de veiligheid van het net te komen.

De (regionale) netbeheerders zijn veelal bedrijven die zowel elektriciteits- als gasnetten exploiteren en beheren. Gezien de risico’s en maatschappelijke gevolgen die verbonden zijn aan ongevallen met gas, krijgt bij het transport en de distributie van gas de (externe) veiligheid van de gasnetten prioriteit.

Agentschap Telecom (AT)

Het Agentschap Telecom, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, ziet toe op de handhaving van de wet WIBON (voorheen WION), ook wel grondroerdersregeling genoemd. WIBON staat voor Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken. Het doel van de WIBON is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen te voorkomen. Sinds 1 oktober 2008 zijn gravers (grondroerders) wettelijk verplicht om een Klic-melding te doen wanneer er machinaal gegraven (mechanisch grondroeren) gaat worden. Dit geldt voor bedrijven én particulieren. Het maakt hierbij niet uit hoe diep er gegraven wordt. Het doen van een Klic-melding draagt bij aan het voorkomen van graafschade en gevaarlijke situaties in de omgeving en aan de veiligheid van de graver.

Het AT houdt ook toezicht of het beheer van meetinrichtingen voldoet aan de Metrologiewet en het Reglement Meterpool.