Fiscaal nummer NL 8056.85.492.B01 – KvK nr Meppel N.V. RENDO 81174853

Jaarverslag en publicaties

Jaarverslag

In een jaarverslag staat wat er in dat jaar in een organisatie is gebeurd. Het jaarverslag van N.V. RENDO is beschikbaar voor inzage. Hieronder vindt u onze vastgestelde jaarverslagen van de afgelopen jaren.

Afzonderlijke boekhouding

Vanuit de Elektriciteitswet en de Gaswet rust er een jaarlijkse verplichting op de netbeheerder om de afzonderlijke boekhouding te publiceren.
De verslagen van de afgelopen jaren van de afzonderlijke boekhouding staan hieronder vermeld.

Investeringsplan (IP)

Hieronder vindt u het Investeringsplan 2022 welke door de toezichthouder is beoordeeld.

Het is de tweede keer dat consultatie deel uitmaakt van de investeringsplannen-nieuwe-stijl, zoals die vorig jaar zijn ingevoerd. Het is een complexe opgave om de snel groeiende vraag naar elektriciteit én het veranderend gebruik van de gasinfrastructuur te faciliteren. N.V. RENDO heeft vanaf 1 november tot en met 29 november het ontwerpinvesteringsplan (IP2022) ter consultatie aangeboden. Verschillende marktpartijen hebben gebruik gemaakt van de consultatie. Waarvoor dank. De beantwoording van de vragen is opgenomen in hoofdstuk 9 van het investeringsplan.

Het investeringsplan is bedoeld om de toezichthouder, het ministerie en onze stakeholders meer inzicht te geven in de plannen en projecten van de netbeheerders voor de komende jaren. De in het IP opgenomen investeringen zijn noodzakelijk om de wettelijke taken van de netbeheerder goed te kunnen vervullen. Het betreft naast kwaliteit gedreven investeringen ook de capaciteit gedreven investeringen in de energienetten. Deze dienen onder andere om de beleidsdoelstellingen en afspraken te faciliteren zoals die in het Klimaatakkoord en convenanten met de gemeenten zijn vastgelegd. Op basis van de concretisering van het klimaatakkoord, via de Regionale Energie Strategieën, zal het IP de komende jaren verder worden ingevuld en geconcretiseerd. Daarbij worden de analyses en inzichten iedere twee jaar met de buitenwereld gedeeld en worden stakeholders gevraagd daarop te reageren.

Het huidige investeringsplan volgt op het Investeringsplan 2020.