Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 augustus 2022. Wij adviseren u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Verantwoordelijke

Deze privacyverklaring geldt voor N.V. RENDO. N.V. RENDO is de regionale netbeheerder in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel die het transport van gas en elektriciteit verzorgd. Wij zijn gevestigd aan Setheweg 1 te Meppel, onze website is www.rendonetwerken.nl.

Toepassing van de privacyverklaring

N.V. RENDO hecht veel waarde aan privacy. Wij gaan zorgvuldig met de verkregen persoonsgegevens om. Welke gegevens wij verzamelen en wat wij er mee doen, leest u in deze privacyverklaring.

Doeleinden voor verwerking van persoonsgegevens

Om onze taken als netbeheerder goed uit te kunnen voeren, kunnen wij niet zonder de persoonsgegevens van onze aangeslotenen. Wij hebben uw gegevens bijvoorbeeld nodig om:

 • Transportnetten aan te leggen, herstellen, vernieuwen of onderhouden en zo de veiligheid, betrouwbaarheid en capaciteit van ons netwerk te waarborgen;
 • Onze aangeslotenen te voorzien van een gas- en/of elektriciteitsaansluiting en bestaande aansluitingen te onderhouden en vervangen;
 • Onze kleinverbruik aansluiting(en) te voorzien van een meter en deze te onderhouden en vervangen, zodat de door u verbruikte energie op juiste wijze kan worden bepaald en afgerekend door uw energieleverancier;
 • Storingen en schades gerelateerd aan ons transportnet, aansluitingen en meters op te lossen;
 • Facturatie van netwerkkosten, eenmalige bijdragen voor de aansluiting, schadevergoedingen en uitkeren van compensatievergoeding;
 • Contact met u te onderhouden (voor vragen, klachten, klanttevredenheidsonderzoek etc.)

De netbeheerders in Nederland hebben gezamenlijk de gedragscode Slim Netbeheer opgesteld, hierin is afgesproken op welke manier meetgegevens gebruikt mogen worden voor onze taken. Deze gedragscode is in 2022 goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie, vragen of klachten over de gedragscode Slim Netbeheer ga naar de website van Netbeheer Nederland: Gedragscode Slim Netbeheer – Netbeheer Nederland.

In 2012 heeft het College Bescherming Persoonsgegevens, nu Autoriteit Persoonsgegevens, de “Gedragscode Verwerking van Persoonsgegevens door Netbeheerders in het kader van de Installatie en Beheer van Slimme Meters bij Kleinverbruikers” goedgekeurd. Deze gedragscode omvat alle gegevens die worden gebruikt en specifiek afkomstig zijn uit de slimme meter. Wij werken volgens de regels en verplichtingen van deze gedragscode, dit staat ook in ons jaarverslag.

Gebruikte persoonsgegevens

Bij de persoonsgegevens die wij gebruiken van aangeslotenen kan onderscheid worden gemaakt naar de kenmerken van uzelf (zoals uw naam) en de kenmerken van onze aansluiting (zoals een meternummer) die uw persoonsgegevens zijn zolang u een contract heeft voor de desbetreffende aansluiting. Wij hebben de gebruikte persoonsgegevens onderverdeeld in verschillende categorieën:

 • Klantgegevens, zoals naam, (post)adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Financiële gegevens, zoals IBAN;
 • Aansluitgegevens, zoals EAN-code, aansluitcapaciteit, status aansluiting;
 • Meetgegevens, zoals meterstanden, verbruik;
 • Metergegevens, zoals type meter, meternummer, bouwjaar;
 • Gevoelige gegevens, zoals intervalstanden (kwartier- of uurwaarden) of strafrechtelijke gegevens;
 • Bijzondere gegevens, zoals een doktersverklaring.

Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. We hebben deze verwerkingen vastgelegd in ons verwerkingenregister.

Grondslagen voor verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn door de minister van Economische Zaken en Klimaat aangewezen als netbeheerder. Voor de uitvoering van onze netbeheerderstaken hebben wij wettelijke verplichtingen. Naast de gas- en elektriciteitswet is er veel regelgeving waaraan wij dienen te voldoen. Zoals de informatiecode elektriciteit en gas, netcode en meetcode elektriciteit, aansluit- en transportvoorwaarden gas en de tarievencodes. Hierin is meer informatie opgenomen over de gegevens die marktpartijen in de energiesector gebruiken en met elkaar delen.

Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben wij, afhankelijk van de specifieke activiteit, veelal een wettelijke verplichting of een algemeen of gerechtvaardigd belang in verband met de uitvoering van onze wettelijke taken. Soms zijn persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van een overeenkomst of heeft u toestemming gegeven, bijvoorbeeld in geval van individuele slimme meter allocatie. U heeft ten alle tijde het recht om uw toestemming in te trekken (zie ‘Uw rechten’).

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden bij ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel waarvoor de persoonsgegevens nodig waren. Daarnaast dienen wij wettelijke bewaartermijnen in acht te nemen. Wanneer wij persoonsgegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd of geanonimiseerd waardoor het niet meer te herleiden is naar een natuurlijk persoon.

Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbeveiliging. De getroffen maatregelen zijn afhankelijk van de stand van de technologie, kosten van implementatie en de aard van de te beschermen persoonsgegevens en deze dienen ter voorkoming van risico’s zoals vernietiging, verlies van, of toegang tot, uw persoonsgegevens.

Wanneer wij verwerkers inschakelen moeten deze van ons ook passende technische en organisatorische maatregelen treffen.

Gegevens delen met derden

Wij zullen geen persoonsgegevens delen met derden als daar geen wettelijke grondslag voor is.

 • Wanneer wij voor een verwerking gebruik maken van een derde partij, dan is met deze partij een verwerkersovereenkomst afgesloten. In de verwerkersovereenkomst is specifiek vastgelegd welke gegevens worden gedeeld en wat hiermee mag gebeuren. Voorbeelden van verwerkers zijn de aannemer die nieuwe aansluitingen maakt of het call-center welke na werktijd telefonische storingen in ontvangst neemt.
 • Als netbeheerder hebben wij te maken met verplichtingen die ons door de wet zijn opgelegd. Soms zijn we wettelijk verplicht om gegevens te delen met bijvoorbeeld onze toezichthouders of de politie, wij streven ernaar hierbij zo min mogelijk herleidbare gegevens te verstrekken.

Doorgifte van gegevens aan het buitenland

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan landen buiten de EER.

Uw rechten

Een slimme meter wordt standaard op afstand uitgelezen, u heeft altijd de keuze om uw meterstanden niet op afstand uit te laten lezen. U kunt de uitleesbaarheid van uw slimme meter laten wijzigen door middel van het keuzeformulier slimme meters.

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. Daarnaast kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te wijzigen, aan te vullen, te verplaatsen of te verwijderen.

U kunt een verzoek indienen door een e-mail te versturen naar avg@rendo.nl. Om u te kunnen identificeren vragen wij u een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om hierop uw pasfoto en BSN (soms tweemaal opgenomen) af te dekken. Hiervoor kunt u ook gebruik maken van bijvoorbeeld de app ‘KopieID’ van de Rijksoverheid. U ontvangt binnen één maand na uw aanvraag bericht van ons.

Heeft u vragen of een klacht over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dit graag om gezamenlijk tot een oplossing te komen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen door een e-mail te versturen naar avg@rendo.nl. Mocht dit niet slagen dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken

Er is sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren zijn gegaan of niet redelijkerwijs valt uit te sluiten dat deze onrechtmatig zijn verwerkt. Indien u indicaties heeft dat er wellicht sprake is van een datalek, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons melden door een e-mail te versturen naar ps@rendo.nl.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies, meer informatie vindt u op onze cookie pagina.

Contact

Mocht u na het lezen van onze privacyverklaring vragen hebben dan kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen:
Telefoon: 0522-856400 op werkdagen van 08.00 tot 16.30
E-mail: avg@rendo.nl

Postadres:
N.V. RENDO
Postbus 18
7940 AA MEPPEL