FAQ

FAQ

Veelgestelde vragen

Het antwoord op veelgestelde vragen aan N.V. RENDO vindt u hieronder. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Waar gaat uw vraag over?

Wie is mijn energieleverancier?

In de meeste gevallen is het heel eenvoudig om te achterhalen wie jouw huidige gas- en stroomleverancier is. Dit is namelijk het bedrijf dat elke maand een bedrag incasseert van jouw rekening. Daarnaast krijg je regelmatig e-mails en/of post van jouw leverancier. Ook op die manier weet je dus vaak wel bij welk bedrijf je klant bent. Hieronder vind je meer informatie.

Bekijk je bankafschrift of bankieren-App
De snelste manier om te achterhalen wie jouw energieleverancier is, is door even op je bankafschrift te kijken. Inloggen op je Bankieren App kan natuurlijk ook. Meestal schrijven de energieleveranciers af halverwege de maand. Loop dus even alle afschrijvingen na, en je komt er snel achter welk bedrijf bij jou de maandelijkse kosten voor elektriciteit en gas incasseert. Tegenwoordig zijn er nogal wat verschillende bedrijven die afschrijven.

Waarom is onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor congestiemanagement?

Op een toenemend aantal plekken in Nederland hebben netbeheerders te maken met situaties waarin het transportvermogen dat gevraagd wordt door invoeders en/of afnemers groter is dan de capaciteit van het aanwezige elektriciteitsnet. In de Netcode elektriciteit is beschreven dat, indien de netbeheerder structurele congestie in een deelnet verwacht en uitbreiding van het elektriciteitsnet niet tijdig kan worden gerealiseerd, voor dat deelnet een vooraankondiging van structurele congestie bij de ACM moet worden gedaan. Vervolgens start de netbeheerder een onderzoek naar de toepasbaarheid van binnenlands congestiemanagement voor het desbetreffende gebied. Dit is om te kijken of binnenlands congestiemanagement een tijdelijke oplossing kan bieden voor het congestieprobleem tot de realisatie van de netverzwaring

Heeft de ACM enige inhoudelijke toetsing gedaan op de vooraankondigingen?

De ACM hoeft de individuele vooraankondigingen niet te toetsen. Wij weten niet of en op welke wijze de ACM naar de verschillende vooraankondigingen kijkt.

Is voor elk gebied dat nu als ‘rood’ gemarkeerd is, een onderzoek naar congestiemanagement gedaan?

Voor elk gebied is een onderzoek uitgevoerd.

Kunnen de netbeheerders alle onderliggende rapporten vrijgeven?

De analyses bevatten (bedrijfs)vertrouwelijke en privacy gevoelige informatie, waardoor deze niet openbaar kunnen worden gemaakt. Informatie over de uitgevoerde analyses wordt wel (vertrouwelijk) gedeeld met de ACM. De uitkomsten van de onderzoeken worden wel gepubliceerd.

Wanneer is de vraag groter dan de capaciteit van het aanwezige elektriciteitsnet (wanneer is het net ‘vol’)?

Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke belasting van het net (gemeten en/of verwacht) en niet of het net ‘op papier’ is uitverkocht. Er wordt dus gekeken naar fysieke congestie en niet naar contractuele congestie.

Bij de bepaling van de daadwerkelijke fysieke congestie wordt onder meer gekeken naar gelijktijdigheid van de benutting van transportcapaciteit. Voor toekomstig aan te sluiten installaties waarvoor een ondertekend contract bestaat, wordt een realistische inschatting gemaakt van het verwachte gebruik op basis van het type installatie.

Welke criteria spelen een rol in onderzoeken naar congestiemanagement?

De voorwaarden voor de toepassing van binnenlands congestiemanagement zijn benoemd in wet- en regelgeving. In de Netcode elektriciteit zijn de volgende criteria gedefinieerd voor het toepassen van congestie management:

 • Binnenlands congestiemanagement is volgens de netbeheerder nettechnisch mogelijk, waarbij onder andere wordt beoordeeld in hoeverre voldaan kan worden aan de eisen van kortsluitvastheid, spanningshuishouding en maximale belastbaarheid van netcomponenten;
 • Binnenlands congestiemanagement is volgens de netbeheerder bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk, waarbij bijvoorbeeld wordt beoordeeld in hoeverre de relevante netdelen kunnen worden gemonitord en op afstand kunnen worden bediend en in hoeverre de aan binnenlands congestiemanagement deelnemende aangeslotenen kunnen worden gemonitord;
 • De periode van structurele congestie duurt langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar;
 • In het gebied zijn voldoende potentiële deelnemers voor de uitvoering van congestiemanagement, wat zowel kwantitatief als markteconomisch kan worden uitgelegd, waarbij voldoende verschillende partijen beschikbaar moeten zijn bij wie de netbeheerder biedingen kan afroepen.
Hoe is meegewogen dat sommige investeringen in het net kunnen maken dat over bijv. 2 of 5 jaar wel weer voldoende capaciteit op het net is?

Bij de aanvraag voor een transportindicatie wordt expliciet gekeken naar:

 1. de tijd die nodig is om het knelpunt op te lossen en
 2. de realisatietermijn die gekoppeld is aan een SDE-beschikking
Wanneer is sprake van genoeg potentiële deelnemers voor de uitvoering van congestiemanagement?

Er moeten voldoende deelnemers zijn om te voorkomen dat marktmacht verstorend kan werken op de bepaling van de uiteindelijke congestieprijs. Hierbij wordt gekeken naar het aantal beschikbare deelnemers, hun aandeel en het beschikbare vermogen ten opzichte van het knelpunt.

Zijn producenten van duurzame elektriciteit meegenomen in het congestiemanagement-onderzoek?

Duurzame elektriciteitsproductie kan op basis van de huidige Netcode elektriciteit niet worden verplicht om bij te dragen aan congestiemanagement. Vermogen dat aangeslotenen op vrijwillige basis aan de netbeheerder kunnen aanbieden voor het oplossen van congestie, biedt momenteel onvoldoende zekerheid aan de netbeheerder voor de daadwerkelijke beschikbaarheid op het moment dat congestie dreigt en er een bieding moet worden afgeroepen. Het ontbreken van een verplichting betekent dat met duurzame opwekkers geen rekening kan worden gehouden bij de beoordeling of de toepassing van congestiemanagement redelijkerwijs toepasbaar is voor het oplossen van congestie.

Is er desondanks contact geweest met producenten van duurzame elektriciteit om te bezien of zij mee willen werken aan congestiemanagement?

De huidige onderzoeken zijn binnen het huidige wetgevende kader uitgevoerd, waarbij er geen contact is geweest met producenten van duurzame elektriciteit om te bezien of zij vrijwillig mee willen werken aan congestiemanagement. Vrijwillige afspraken geven zonder een helder wettelijk/regelgevend kader of duidelijke contractuele afspraken nog steeds onvoldoende zekerheid (zie ook de voorgaande FAQ).

EZK werkt aan een voorstel om bij algemene maatregel van bestuur een vrijstelling te geven van de eis dat het landelijke hoogspanningsnet redundant moet worden uitgevoerd. Is hier rekening mee gehouden in de uitgevoerde onderzoeken?

De onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van de huidige wet- en regelgeving en stand van de techniek. Bovendien hebben de redundantie-eisen (ontwerp- en bedrijfsvoering eisen) in beginsel geen relatie met de toepassing van congestiemanagement. Het eerste gaat over de criteria die worden bepaald om vast te stellen of er sprake is van congestie of niet. Het tweede gaat over hoe er met congestie kan/moet worden omgegaan als dat zich voordoet. Dit zijn twee wezenlijk verschillende dingen.

In de Kamerbrief van 10 september 2019 staat dat bij twijfel een positieve transportindicatie moet worden afgegeven. Is nu niet gekozen voor een veel te strenge invulling van het systeem van transportindicaties?

Alle opties die binnen de huidige wet- en regelgeving en stand van de techniek toegepast kunnen worden, zijn onderzocht. Echter, geconcludeerd is dat in geen van de onderzochte gebieden betrouwbare mogelijkheden voor toepassing van congestiemanagement voorhanden zijn. Zodoende is het gerechtvaardigd om geen positieve transportindicatie af te geven in deze gebieden. Eerder is het omgekeerde het geval – een positieve transportindicatie is geen garantie dat transport daadwerkelijk mogelijk is. Dit als gevolg van de doorlooptijd tussen het aanvragen van de indicatie en het opdracht geven voor realisatie van een netaansluiting en als gevolg van het feit dat de behoefte aan transportcapaciteit van alle partijen gezamenlijk die een positieve indicatie aanvragen (en ontvangen) de nog beschikbare capaciteit kan overschrijden.

Waarom wordt congestiemanagement in geen van de recent onderzochte congestiegebieden toegepast?

In geen van de onderzochte gebieden kan op basis van de huidige Netcode elektriciteit congestiemanagement worden toegepast, hierbij speelt bijvoorbeeld mee dat in bepaalde gebieden er te weinig spelers zijn om met behulp van marktwerking de ontstane congestie te adresseren. De huidige Netcode elektriciteit is oorspronkelijk geschreven als middel voor de systeembeheerder (TenneT) waarbij middels grote vermogens in productie en afname op- en afgeregeld kan worden en waarbij de kosten van productie van elektriciteit een grote rol spelen. In de huidige omstandigheden is er vooral sprake van duurzame opwek, zonder dat er alternatief (afname)vermogen tegenover staat. Op dit moment werken de gezamenlijke netbeheerders aan een voorstel tot herziening van de bestaande Netcode elektriciteit.

Is berekend hoeveel verlichting het biedt als opwek met zon (structureel of bij spanningsproblemen) afgeschakeld zou worden op 50, 60 en 70% van het maximum van het opwekvermogen? Zo nee, zou dat gedaan kunnen worden voor de rode gebieden?

Dit is vooralsnog niet uitgezocht, maar een dergelijke analyse kan eventueel worden uitgevoerd in de huidige rode gebieden. Daarbij is het onduidelijk of ook bestaande aangeslotenen verplicht kunnen worden of bereid zullen zijn in te stemmen met het afschakelen.

Wanneer zijn de knelpunten opgelost?

Op de website van de landelijke en regionale netbeheerders is per congestiegebied aangegeven wanneer verwacht wordt dat bestaande knelpunten opgelost zijn.

Wat is een congestiegebied?

Een congestiegebied is een gebied waar een tijdelijk of structureel tekort is aan transportcapaciteit. In een congestiegebied is dus de maximale transportcapaciteit van het elektriciteitsnet bereikt.

Hoe ontstaat congestie?

Congestie wordt in grote mate veroorzaakt door onze overstap van een goed voorspelbare productie van elektriciteit (door gas- en kolencentrales) naar elektriciteit uit bronnen met een veel onregelmatiger karakter (zon- en windparken). Het elektriciteitsnetwerk komt door de energietransitie onder druk te staan.

Wat is het nut van een thuisbatterij?

Met een thuisbatterij lever je minder stroom aan het net. Dat vermindert de overbelasting van het elektriciteitsnet een klein beetje. Maar het voordeel is klein: het net voor huishoudens raakt alleen plaatselijk soms kort overbelast.

Wat merk ik van congestie

In Hoogeveen en Steenwijk is het op dit moment niet mogelijk om transportcapaciteit te ontvangen. Wanneer u een aanvraag doet voor verhoging van transportcapaciteit, verzwaring van de aansluiting of een nieuwe aansluiting zal uw aanvraag in behandeling  worden  genomen en bij een getekende offerte komt uw aanvraag op de wachtlijst.

Wachtlijst

Aanvragen voor verhoging van capaciteit, nieuwe aanvragen of verzwaring komen op de wachtlijst te staan. Deze wachtlijst zal volgordelijk afgewerkt worden wanneer er transportcapaciteit beschikbaar komt.

Congestiemanagement

Doordat RENDO geen congestie in haar elektriciteitsnet heeft, is RENDO niet actief bezig met congestiemanagement en de daaraan gekoppelde verschillende contracten.. Wel helpt RENDO de bovenliggende netbeheerder met congestiemanagement vraagstukken waar ze kan.

Transportcapaciteit meeverhuizen

Kan ik transportcapaciteit meeverhuizen van de ene locatie naar de andere of kan ik transportcapaciteit over mijn verschillende aansluitingen verdelen?

Het antwoord is nee. Meeverhuizen van transportcapaciteit of verdelen van de transportcapaciteit over uw verschillende aansluitingen is niet mogelijk.

Zonnepanelen en terugleveren

Het is op dit moment niet mogelijk om, als grootverbruiker, de  opgewekte energie terug te leveren aan het net. U dient uw installatie zo in te richten dat dit niet mogelijk is. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor. Vraag uw installateur om advies.

Wat kan een bedrijf zelf doen aan transportschaarste?

Wanneer u wilt uitbreiden of mee wilt werken aan het oplossen van transportschaarste zijn er verschillende opties.

U kunt bijvoorbeeld uw bedrijfsproces zo aanpassen dat de afnamepiek niet gelijk valt met de afnamepiek in het net. Of uw afnamepiek zo plannen dat hij samenvalt met de opwekpiek in het net. Bij nieuwbouw kunt u er rekening mee houden bijvoorbeeld speciale batterijen te plaatsen die de aanlooppiek van ene lift op kunnen vangen. Of zonnepanelen installeren en deze energie gebruiken voor uw bedrijfsproces.

Ik wil mijn gasaansluiting laten verwijderen. Wat moet ik doen?

Het verwijderen van uw gasaansluiting vraagt u aan via www.mijnaansluiting.nl. Vindt de verwijdering plaats ná 1 maart, dan worden de kosten voor de werkzaamheden van het verwijderen van de gasaansluiting volledig vergoed. NB. Dit is een tijdelijke regeling. Heeft u naast de verwijdering nog andere werkzaamheden aangevraagd? Dan moet u voor die andere werkzaamheden uiteraard wel betalen.

Ik heb al een verwijdering aangevraagd met een uitvoerdatum vóór 1 maart 2021. Vervallen deze kosten voor mij?

Nee, werkzaamheden die uitgevoerd worden vóór 1 maart 2021 vallen onder het huidige tarief. Voor deze werkzaamheden krijgt u dus nog een rekening van ons.

Hoe regel ik een ‘contract zonder verbruik’?
 • Als u nu geen energiecontract hebt kunt u een ‘contract zonder energieverbruik’ afsluiten. Hebt u nog wel een energiecontract? Vraag uw energieleverancier dan om dat om te zetten in een contract zonder verbruik.
 • Met dit contract betaalt u maandelijks een vast bedrag voor administratiekosten, beheer en onderhoud van de aansluiting. Dit bedrag betaalt u aan uw leverancier, die ons weer betaalt omdat wij de aansluiting beheren en onderhouden. Voor verbruik betaalt u niet, zolang u tenminste geen gas blijft afnemen.
 • Welke kosten wij via uw energieleverancier bij u in rekening brengen, vindt u op onze tarievenpagina.
 • Informeer goed welk bedrag uw energieleverancier maandelijks in rekening brengt voor het contract zonder energieverbruik. Sommige energieleveranciers verrekenen eigen (administratie)kosten in de verbruikstarieven. Andere brengen deze juist apart in rekening.
 • Als uw gasaansluiting momenteel is afgesloten, vraagt u ons na het regelen van uw contract zonder verbruik om heraansluiting. Hiervoor brengen wij kosten in rekening.
 • Zorg ervoor dat heraansluiten technisch wel mogelijk is. In uw pand moet een gasleiding zitten waarop onze monteur de gasmeter kan aansluiten.
Is voor elk congestiegebied een vooraankondiging gepubliceerd?

Alle meldingen zijn terug te vinden op de websites van de regionale netbeheerders en zijn conform de Netcode elektriciteit ook gepubliceerd op de website van TenneT. De ACM ontvangt een afschrift van de vooraankondiging(en).

Mijn gasaansluiting is recent verwijderd, maar ik heb nog geen rekening gekregen. Vervallen deze kosten voor mij?

Nee, werkzaamheden die uitgevoerd worden vóór 1 maart 2021 vallen onder het huidige tarief. Voor deze werkzaamheden krijgt u dus nog een rekening van ons.

 

Wat als ik na 1 maart 2021 nog een rekening krijg voor het laten verwijderen van de gasaansluiting?

Dat hangt af van wanneer de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Werkzaamheden die uitgevoerd worden vanaf 1 maart 2021 vallen onder de nieuwe regeling en daarvoor hoeft u niet te betalen. Voor werkzaamheden die vóór die tijd worden uitgevoerd, krijgt u dus nog wel een rekening van ons. Ook als die rekening na 1 maart 2021 komt, moet u die betalen.

Waarom hebben de netbeheerders hun afsluitbeleid aangepast?

De belangrijkste reden is: veiligheid. Uit onderzoek van keuringsinstituut Kiwa in 2018, is gebleken dat afgesloten gasaansluitingen op lange termijn een veiligheidsrisico kunnen opleveren. Als er geen gas meer wordt gebruikt, vervaagt het besef dát er nog gasleidingen liggen, waar deze precies lopen en welke leidingen wel of juist geen gas bevatten. Onduidelijkheid hierover heeft in Nederland helaas al tot de eerste ongelukken geleid. Iets wat wij graag willen voorkomen, want veiligheid staat bij ons op 1. Daarom hebben alle Nederlandse netbeheerders hun beleid aangepast. We staan afsluiten sinds 1 februari 2019 alleen nog toe voor een tijdelijke periode (maximaal 1 jaar).

In het nieuwe beleid is opgenomen dat netbeheerders bij een verwijdering een gasleiding volledig weghalen. Voorheen lieten we op verzoek van een klant soms een oude (loze) leiding achter op zijn/haar terrein. De klant werd dan eigenaar van de leiding en wij pleegden geen onderhoud meer. Deze werkwijze hebben we aangepast om bodemverontreiniging te voorkomen.

Meer eenduidigheid is een derde reden voor het wijzigen van het beleid. Alle Nederlandse netbeheerders hebben nu afgesproken om op dezelfde manier te werken. Dat geeft meer duidelijkheid tijdens de energietransitie.

Uitspraken in verschillende rechtszaken bevestigen dat ons huidige beleid past bij de wet. Zo hebben rechters bepaald dat loze leidingen moeten worden gezien als afval en dat netbeheerders hun afval moeten opruimen. De toezichthouder van de Nederlandse netbeheerders SodM heeft het beleid bovendien bekrachtigd. Ook SodM ziet het volledig verwijderen van een gasaansluiting als enige oplossing voor wie definitief van het gas wil afstappen. De netbeheerders bieden het afsluiten van een gasaansluiting daarom alleen aan klanten aan die tijdelijk geen gas gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een verbouwing of de herbouw van een pand.

 

Wat gebeurt er met de kosten die de netbeheerder maakt voor het verwijderen van mijn gasaansluiting?

Wie van het gas afgaat, draagt bij aan de energietransitie. Bij huishoudens die geen gas meer gebruiken, moet de gasaansluiting onder andere vanwege veiligheidsredenen volledig worden verwijderd. De kosten die de netbeheerder voor deze verwijdering maakt worden gesocialiseerd. Dat betekent dat de netbeheerder de kosten mag verrekenen in het periodiek aansluittarief gas. De kosten voor het gasloos maken van woningen worden dus betaald door de consumenten die aangesloten blijven op het gasnet.

 

Hoe gaat een schakelklok om met officiële feestdagen?

Een astronomische of digitale schakelklok kan een oplossing zijn. Vaak hebben dit soort schakelklokken een jaarprogramma met opgeslagen feestdagen of u kunt ze zelf programmeren.

Wat is de wettelijke taak van N.V. RENDO als het gaat om schakeldiensten?

Wij moeten ervoor zorgen dat het elektriciteitsverbruik overdag en ’s nachts afzonderlijk geregistreerd wordt. Dat doen we door het aanbieden en plaatsen van de slimme meter.

Het schakelen van de boiler is een dienst van N.V. RENDO. Moet N.V. RENDO dan niet zorgen voor een alternatief?

Het schakelen van de boiler was een extra service van N.V. RENDO. Dit hoort echter niet bij onze wettelijke taken. In de wet staat dat netbeheerders geen vervangende oplossing mogen bieden (niet marktverstorend mogen werken) voor overige toepassingen van het TF-signaal. Daarom mogen wij ook geen alternatief aanbieden. Voor oplossingen kunt u terecht bij een erkende installateur.

Wie betaalt de kosten die ik moet maken om mijn boiler aan te passen?

Eventuele kosten die u maakt, komen voor uw eigen rekening. Het in- en uitschakelen van een elektrische boiler hoort namelijk niet bij de taken van een netbeheerder.

Is de slimme meter ook een oplossing voor het schakelen van de boiler?

Nee, de slimme meter stuurt geen andere apparaten aan. Daarom kunt u uw boiler niet in- of uitschakelen met de slimme meter.

Ik heb eerder een slimme meter geweigerd, maar wil er nu toch een. Moet ik daarvoor betalen?

Ja, alle klanten die geen slimme meter hebben en die bij ons als “slimme meter weigeraar” geregistreerd staan kunnen alsnog een slimme meter krijgen. De kosten hiervoor bedragen € 72,60 incl. BTW. Voor dit bedrag ontvangt u zowel een slimme gas- als elektriciteitsmeter.

Ben ik nu toch verplicht om een slimme meter te accepteren?

Nee, u kiest zelf of u wel of geen slimme meter wilt. Wilt u gebruik blijven maken van dubbeltarief? Dat kan na 1 juli 2021 alleen nog met een slimme meter. Dubbeltarief is niet in alle situaties voordelig. Wilt u weten of dubbeltarief voor u interessant is? Neem dan contact op met uw energieleverancier of kijk bijvoorbeeld op energievergelijken.nl.

Wat is een losse TF-ontvanger?

Een los apparaat dat een TF-signaal oppikt om andere apparaten en systemen in- en uit te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan elektrische boilers en aan tuin-, kerk- of portiekverlichting. Losse TF-ontvangers werden vroeger verkocht door groothandels of installateurs. Hiermee werd het mogelijk om ‘mee te liften’ op een van de TF-signalen dat wij uitzenden.

Wat is dag- en nachtstroom?

Dagstroom is de elektriciteit die u overdag tussen 07:00 en 23:00 uur gebruikt. Nachtstroom is de elektriciteit die u ’s nachts tussen 23:00 en 07:00 uur, in het weekend en op feestdagen gebruikt. In Brabant en Limburg wijken deze tijden af. Daar spreken we van piek- en daltarief. Piektarief geldt tussen 7.00 en 21.00 uur en daltarief geldt tussen 21.00 en 7.00 uur, op feestdagen en in weekenden. Het is mogelijk dat uw energieleverancier een ander tarief rekent voor dag- en nachtstroom dan voor piek- en daltarief.

Waarom stoppen netbeheerders met het uitzenden van het TF-signaal?

De techniek waarmee het TF-signaal wordt verstuurd, is kostbaar en verouderd. We hebben dit signaal tegenwoordig niet meer nodig om te kunnen voldoen aan onze wettelijke netbeheerderstaken; daarvoor hebben we de slimme meter. Daarnaast zorgen zonneparken en windturbines voor verstoring van het signaal, waardoor het niet altijd goed aankomt bij de ontvangers. Daarom hebben de netbeheerders er gezamenlijk voor gekozen om niet meer te investeren in deze techniek.

Wat is het toonfrequent-signaal (TF-signaal)?

Met het toonfrequent-signaal worden elektrische pulsen over de elektriciteitskabels gestuurd. Deze pulsen kun je zien als een ‘seintje’ en worden ontvangen door TF-ontvangers. Als de puls binnenkomt, krijgt de TF-ontvanger een seintje om te schakelen. Van aan naar uit of andersom. Zo kunnen we schakelen tussen dag- en nachttarief en elektrische boilers en andere toepassingen zoals tuinverlichting in- en uitschakelen.

Hoe ontdek ik of we binnen onze organisatie het TF-signaal gebruiken?

Uw installateur kan u hierbij helpen. Daarnaast kijkt een installateur samen met u naar uw situatie en wat daar de beste oplossing voor is. Via Techniek Nederland vindt u erkende installateurs.

Wat is er aan de hand?

Door een uitleesstoring zijn de meterstanden van de slimme meter op dit moment niet beschikbaar op de app of verbruiksmanager van uw energieleverancier. U kunt de meterstand wel gewoon op de display van de meter bekijken. Zodra de storing verholpen is, komen alle meterstanden vanzelf weer beschikbaar in uw app of verbruiksmanager.

Kan ik mijn volledige geschiedenis in de verbruiksmanager terugzien?

Zodra de storing is opgelost ziet u alle huidige standen. Mogelijk is de volledige historie van uw meterstanden op dagniveau niet zichtbaar. Uw totale energieverbruik of teruglevering over de periode van de verstoring kunt u zelf bekijken aan de hand van de huidige meterstanden t.o.v. de nulstand van uw nieuwe slimme meter.

Wat is de precieze oorzaak van de storing?

Er is overgestapt naar een nieuw uitleessysteem omdat de software van het oude systeem niet langer werd ondersteund door de softwareleverancier. Dit heeft helaas geleid tot deze storing.

Moet of kan ik zelf iets doen?

Nee, u hoeft zelf niets te doen. Zodra de storing verholpen is, komen alle juiste meterstanden vanzelf weer beschikbaar. U kunt uw meterstanden wel gewoon aflezen op het display van uw slimme meter. Wij blijven hard werken aan een oplossing. Op deze pagina kunt u de meest recente informatie over de status van de storing vinden.

Hoe weet ik of mijn energieverbruik correct wordt gemeten?

Uw nieuwe slimme meter meet uw totale energieverbruik correct. Door de storing worden uw meterstanden op dit moment alleen niet doorgegeven in de app en de verbruiksmanager. En op het display van uw slimme meter ziet u nu alleen verbruik op telwerk 1 (T1). Heeft u zonnepanelen? Dan ziet u op het display van uw slimme meter de eventuele teruglevering op telwerk 3 (T3).

Tijdens de storing wordt het laagtarief berekend: wat betekent het voor mij?

Sinds de storing worden de meterstanden geregistreerd op het telwerk laag. De verrekening met uw leverancier hangt af van het type contract dat u heeft.

Bij een contract voor enkeltarief zal er geen effect zijn op de verrekening door uw leverancier.

Heeft u een contract voor dubbeltarief? Dan hangt de verrekening af van de contractafspraken over het laagtarief met uw leverancier. Uw leverancier verrekent dit volgens het laagtarief dat is afgesproken in uw contract.

Levert u energie terug? Vanwege het geringe aantal zonuren op dit moment zal het effect op de verrekening van uw energieleverancier momenteel zeer beperkt zijn. Mocht u hierover vragen hebben, neemt u dan contact op met uw energieleverancier.

Hoe kan ik zien of alles weer werkt?

Zodra de storing is opgelost ziet u uw actuele meterstanden zowel op het display van uw slimme meter op telwerk 2 (hoog) als ook in de app of verbruiksmanager van uw leverancier verschijnen.

Is mijn leverancier op de hoogte van de storing?

Ja, alle energieleveranciers en leveranciers van verbruiksapps worden continu door Enexis Netbeheer op de hoogte gehouden van de status van de storing.

Hoe zit het met de telwerken 1, 2, 3, 4?

De telwerken ziet u op het display van uw slimme meter. In het informatiepakket met instructies voor uw slimme meter https://www.enexis.nl/consument/aansluiting-en-meter/meter/slimme-meter/handleiding-en-uitleg/handleiding-slimme-meter

Is de storing zowel op mijn elektriciteits- als mijn gasmeter?

Ja, door de storing zijn de meterstanden op zowel uw gas- als elektriciteitsmeter tijdelijk niet zichtbaar in de app en de verbruiksmanager van uw leverancier. Wel kunt u de meterstanden van op het display van uw meters aflezen.

Waarom vraagt mijn energieleverancier mijn meterstanden aan mij op, terwijl ik nu een slimme meter heb?

Vanwege de storing kan Enexis momenteel de meterstanden niet kan doorgeven aan uw leverancier. Daarom is er een kans dat de energieleverancier de standen bij u opvraagt.

Go to Top