FAQ

FAQ

Veelgestelde vragen

Het antwoord op veelgestelde vragen aan N.V. RENDO vindt u hieronder. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Waar gaat uw vraag over?

Wanneer is de ATO van toepassing?

De ATO (aansluit- en transportovereenkomst) is in de volgende gevallen van toepassing:

 • Bij de aanvraag voor de realisatie van een gasaansluiting wordt een ATO overeengekomen voor de aanleg en het gebruik van de aansluiting.
 • Bij het aangaan van de overeenkomst met de gasleverancier komt ook een ATO met N.V. RENDO tot stand voor het transport van gas.
 • Wanneer u gebruik heeft gemaakt (of nog maakt) van ons gasnetwerk is de ATO van toepassing, mits de ATO na het gebruik niet door ons of door u werd opgezegd.
Krijg ik korting voor het gelijktijdig verwijderen van meerdere aansluitingen?

Nee, het tarief voor verwijderen bestaat uit gereguleerde tarieven en is berekend op de gemiddelde kosten per aansluiting. N.V. RENDO kan de vastgestelde tarieven niet wijzigen.

De tarieven zijn daarnaast niet onderhandelbaar of voor korting vatbaar omdat N.V. RENDO een non-discriminatoir beleid voert. Dit werkt overigens ook voor kostenverzwarende omstandigheden. De kosten van verwijderen zijn conform het tarievenblad ongeacht de verzachtende of verzwarende omstandigheden

Ik heb de ATO opgezegd, waarom krijg ik een brief met de kosten voor ‘contractloos’?

Wanneer u de ATO heeft opgezegd zou u deze brief niet moeten krijgen. Er is dus iets verkeerd gegaan. De brief met de kosten voor ‘contractloos’ wordt toegestuurd wanneer er geen gasleverancier actief is terwijl u wel beschikking heeft tot een actieve gasaansluiting. Door de ATO op te zeggen heeft u al aangegeven dat u deze actieve gasaansluiting ook niet wenst. Neem dus contact op met N.V. RENDO wanneer u deze brief ontvangt.

Zijn de kosten voor verwijdering niet al betaald via de tarieven?

De kosten voor verwijdering zijn niet verdisconteerd in de tarieven van N.V. RENDO. Wij werken met een op historische kosten gebaseerd tarief. De toekomstige kosten worden niet meegenomen in de tarieven. U heeft dus niet reeds betaald voor verwijdering.

Waarom moet ik de verwijdering betalen?

Wanneer een contractant de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) opzegt moet RENDO de aansluiting op kosten van de contractant verwijderen. De grondslag hiervoor is gelegen in de Algemene Voorwaarden, artikel 5.3b, artikel 14.1 en artikel 2.5.1.12 van de Tarievencode gas.

Waaruit bestaan de kosten van verwijderen?

Het tarief is opgebouwd door opsomming van gereguleerde tarieven. De kosten bestaan uit:

 • arbeid (94%)
 • materiaal, gereedschap, transport & opslag (6%)
 • Kosten van overheidswege, niet zijnde BTW (0%)
De ATO (artikel 3.6) noemt een termijn van tien werkdagen, hoe zit dat?

De tien werkdagen zijn niet hetzelfde als de opzegtermijn:

Wanneer N.V. RENDO of u als contractant de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) opzegt, heeft u mogelijk nog een actieve overeenkomst met de gasleverancier. RENDO kan uw overeenkomst met uw gasleverancier niet voor u opzeggen. Dit dient u zelf te doen, uiterlijk tien werkdagen voordat de opzegtermijn eindigt. Wanneer de verwijdering is uitgevoerd, de factuur is voldaan en u binnen tien dagen de energieleverancier heeft opgezegd, dan is de opzegging geëffectueerd. Doet u dit niet binnen de 10 dagen? Dan blijft de ATO nog even van kracht tot u de overeenkomst met de energieleverancier heeft opgezegd.

Hoe lang duurt de opzegtermijn?

Wanneer N.V. RENDO de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) opzegt, moet een opzegtermijn van minstens 30 dagen gehanteerd worden.

Wanneer u als contractant de ATO opzegt, blijft u gebonden aan hetgeen in de ATO is bepaald totdat de noodzakelijke handelingen, en de verplichtingen die daaruit voortvloeien, zijn verricht. Wanneer de noodzakelijke handeling zijn verricht, en de verplichtingen die daaruit voortvloeien zijn voldaan, is de opzegging geëffectueerd en zijn partijen niet langer aan elkaar verbonden. Wij zullen ons inspannen de noodzakelijke handelingen zo spoedig mogelijk te verrichten.

Waar kan ik de Algemene Voorwaarden vinden?

Bekijk de Algemene Voorwaarden op deze pagina.

Waarom zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing?

In de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing verklaard in artikel 5 ATO.

Waarom is de ATO niet meteen beëindigd als ik deze opzeg?

U zegt de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) op omdat u definitief geen gebruik meer wilt maken van gas. Wanneer de gasaansluiting definitief niet meer gebruikt wordt, moet deze verwijderd worden. Dit doen wij als onderdeel van onze wettelijke taak om o.a. het netwerk veilig te houden. Wij hebben tijd nodig om de hiervoor noodzakelijke handelingen te kunnen verrichten. Om de uitvoering van deze handelingen te waarborgen is dit opgenomen in de Algemene Voorwaarden, namelijk in artikel 3.6.

Hoe werkt de opzegging?

U maakt schriftelijk aan ons kenbaar dat u de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) opzegt. Na ontvangst bevestigen wij de opzegging schriftelijk en maken wij een afspraak met u om de noodzakelijke handelingen voor de beëindiging van de ATO te verrichten. U stelt ons hiervoor in de gelegenheid. Als deze handelingen zijn verricht, krijgt u van van ons een factuur voor de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting. Wanneer de factuur is voldaan krijgt u een schriftelijke bevestiging dat de opzegging is geëffectueerd. Na dit bericht bent u, voor gas, niet langer verbonden aan N.V. RENDO.

Waar kan ik de ATO vinden?
Wat moet ik bij het opzeggen van de ATO vermelden?

Voor de opzegging hebben wij een aantal gegevens nodig. Graag ontvangen wij van u:

 • naam, adres en woonplaats
 • reden van opzegging
 • vanaf welke datum u opzegt
 • of u het leveringscontract met uw gasleverancier heeft opgezegd
 • vermeld bij de reden voor opzegging duidelijk dat u gasloos gaat wonen
Kan N.V. RENDO de ATO ook opzeggen?

Ook N.V. RENDO kan schriftelijk de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) opzeggen conform artikel 3.6 Algemene Voorwaarden. N.V. RENDO zal slechts opzeggen in de gevallen waarin opzegging wegens zwaarwichtige belangen is gerechtvaardigd.

Wat doet de ATO?

De aansluit- en transportovereenkomst, oftewel ATO, regelt de dienstverlening voor het in stand houden van de bestaande aansluiting(en) en het transporteren van gas.

De ATO is in de volgende gevallen van toepassing:

 • Bij de aanvraag voor de realisatie van een gasaansluiting wordt een ATO overeengekomen voor de aanleg en het gebruik van de aansluiting.
 • Bij het aangaan van de overeenkomst met de gasleverancier komt ook een ATO met RENDO tot stand voor het transport van gas.
 • Wanneer u gebruik heeft gemaakt (of nog maakt) van het gasnetwerk van N.V. RENDO is de ATO van toepassing mits de ATO na het gebruik niet werd opgezegd door u, of door N.V. RENDO.
Is het opzeggen van het leveringscontract voldoende?

Nee, het opzeggen van uw leveringscontract is niet voldoende. N.V. RENDO wordt dan niet op de hoogte gesteld van uw voornemen om gasloos te gaan wonen. Wij worden wél op de hoogte gesteld wanneer u de ATO bij ons opzegt. Ook kunt u bij het opzeggen van het leveringscontract de leverancier machtigen om de ATO voor u op te zeggen.

Mijn woning heeft geen gas meer nodig. Wat kan ik doen?

Om uw woning gasloos te maken kunt u een verwijdering aanvragen via mijnaansluiting.nl. U kunt ook de aansluit- en transportovereenkomst (ATO) met N.V. RENDO opzeggen. Uw gasaansluiting wordt in beide gevallen verwijderd.

Waarom is onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor congestiemanagement?

Op een toenemend aantal plekken in Nederland hebben netbeheerders te maken met situaties waarin het transportvermogen dat gevraagd wordt door invoeders en/of afnemers groter is dan de capaciteit van het aanwezige elektriciteitsnet. In de Netcode elektriciteit is beschreven dat, indien de netbeheerder structurele congestie in een deelnet verwacht en uitbreiding van het elektriciteitsnet niet tijdig kan worden gerealiseerd, voor dat deelnet een vooraankondiging van structurele congestie bij de ACM moet worden gedaan. Vervolgens start de netbeheerder een onderzoek naar de toepasbaarheid van binnenlands congestiemanagement voor het desbetreffende gebied. Dit is om te kijken of binnenlands congestiemanagement een tijdelijke oplossing kan bieden voor het congestieprobleem tot de realisatie van de netverzwaring

Is voor elk congestiegebied een vooraankondiging gepubliceerd?

Alle meldingen zijn terug te vinden op de websites van de regionale netbeheerders en zijn conform de Netcode elektriciteit ook gepubliceerd op de website van TenneT. De ACM ontvangt een afschrift van de vooraankondiging(en).

Heeft de ACM enige inhoudelijke toetsing gedaan op de vooraankondigingen?

De ACM hoeft de individuele vooraankondigingen niet te toetsen. Wij weten niet of en op welke wijze de ACM naar de verschillende vooraankondigingen kijkt.

Is voor elk gebied dat nu als ‘rood’ gemarkeerd is, een onderzoek naar congestiemanagement gedaan?

Voor elk gebied is een onderzoek uitgevoerd.

Kunnen de netbeheerders alle onderliggende rapporten vrijgeven?

De analyses bevatten (bedrijfs)vertrouwelijke en privacy gevoelige informatie, waardoor deze niet openbaar kunnen worden gemaakt. Informatie over de uitgevoerde analyses wordt wel (vertrouwelijk) gedeeld met de ACM. De uitkomsten van de onderzoeken worden wel gepubliceerd.

Wanneer is de vraag groter dan de capaciteit van het aanwezige elektriciteitsnet (wanneer is het net ‘vol’)?

Hierbij wordt gekeken naar de daadwerkelijke belasting van het net (gemeten en/of verwacht) en niet of het net ‘op papier’ is uitverkocht. Er wordt dus gekeken naar fysieke congestie en niet naar contractuele congestie.

Bij de bepaling van de daadwerkelijke fysieke congestie wordt onder meer gekeken naar gelijktijdigheid van de benutting van transportcapaciteit. Voor toekomstig aan te sluiten installaties waarvoor een ondertekend contract bestaat, wordt een realistische inschatting gemaakt van het verwachte gebruik op basis van het type installatie.

Welke criteria spelen een rol in onderzoeken naar congestiemanagement?

De voorwaarden voor de toepassing van binnenlands congestiemanagement zijn benoemd in wet- en regelgeving. In de Netcode elektriciteit zijn de volgende criteria gedefinieerd voor het toepassen van congestie management:

 • Binnenlands congestiemanagement is volgens de netbeheerder nettechnisch mogelijk, waarbij onder andere wordt beoordeeld in hoeverre voldaan kan worden aan de eisen van kortsluitvastheid, spanningshuishouding en maximale belastbaarheid van netcomponenten;
 • Binnenlands congestiemanagement is volgens de netbeheerder bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk, waarbij bijvoorbeeld wordt beoordeeld in hoeverre de relevante netdelen kunnen worden gemonitord en op afstand kunnen worden bediend en in hoeverre de aan binnenlands congestiemanagement deelnemende aangeslotenen kunnen worden gemonitord;
 • De periode van structurele congestie duurt langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar;
 • In het gebied zijn voldoende potentiële deelnemers voor de uitvoering van congestiemanagement, wat zowel kwantitatief als markteconomisch kan worden uitgelegd, waarbij voldoende verschillende partijen beschikbaar moeten zijn bij wie de netbeheerder biedingen kan afroepen.
Hoe is meegewogen dat sommige investeringen in het net kunnen maken dat over bijv. 2 of 5 jaar wel weer voldoende capaciteit op het net is?

Bij de aanvraag voor een transportindicatie wordt expliciet gekeken naar:

 1. de tijd die nodig is om het knelpunt op te lossen en
 2. de realisatietermijn die gekoppeld is aan een SDE-beschikking
Wanneer is sprake van genoeg potentiële deelnemers voor de uitvoering van congestiemanagement?

Er moeten voldoende deelnemers zijn om te voorkomen dat marktmacht verstorend kan werken op de bepaling van de uiteindelijke congestieprijs. Hierbij wordt gekeken naar het aantal beschikbare deelnemers, hun aandeel en het beschikbare vermogen ten opzichte van het knelpunt.

Zijn producenten van duurzame elektriciteit meegenomen in het congestiemanagement-onderzoek?

Duurzame elektriciteitsproductie kan op basis van de huidige Netcode elektriciteit niet worden verplicht om bij te dragen aan congestiemanagement. Vermogen dat aangeslotenen op vrijwillige basis aan de netbeheerder kunnen aanbieden voor het oplossen van congestie, biedt momenteel onvoldoende zekerheid aan de netbeheerder voor de daadwerkelijke beschikbaarheid op het moment dat congestie dreigt en er een bieding moet worden afgeroepen. Het ontbreken van een verplichting betekent dat met duurzame opwekkers geen rekening kan worden gehouden bij de beoordeling of de toepassing van congestiemanagement redelijkerwijs toepasbaar is voor het oplossen van congestie.

Is er desondanks contact geweest met producenten van duurzame elektriciteit om te bezien of zij mee willen werken aan congestiemanagement?

De huidige onderzoeken zijn binnen het huidige wetgevende kader uitgevoerd, waarbij er geen contact is geweest met producenten van duurzame elektriciteit om te bezien of zij vrijwillig mee willen werken aan congestiemanagement. Vrijwillige afspraken geven zonder een helder wettelijk/regelgevend kader of duidelijke contractuele afspraken nog steeds onvoldoende zekerheid (zie ook de voorgaande FAQ).

EZK werkt aan een voorstel om bij algemene maatregel van bestuur een vrijstelling te geven van de eis dat het landelijke hoogspanningsnet redundant moet worden uitgevoerd. Is hier rekening mee gehouden in de uitgevoerde onderzoeken?

De onderzoeken zijn uitgevoerd op basis van de huidige wet- en regelgeving en stand van de techniek. Bovendien hebben de redundantie-eisen (ontwerp- en bedrijfsvoering eisen) in beginsel geen relatie met de toepassing van congestiemanagement. Het eerste gaat over de criteria die worden bepaald om vast te stellen of er sprake is van congestie of niet. Het tweede gaat over hoe er met congestie kan/moet worden omgegaan als dat zich voordoet. Dit zijn twee wezenlijk verschillende dingen.

In de Kamerbrief van 10 september 2019 staat dat bij twijfel een positieve transportindicatie moet worden afgegeven. Is nu niet gekozen voor een veel te strenge invulling van het systeem van transportindicaties?

Alle opties die binnen de huidige wet- en regelgeving en stand van de techniek toegepast kunnen worden, zijn onderzocht. Echter, geconcludeerd is dat in geen van de onderzochte gebieden betrouwbare mogelijkheden voor toepassing van congestiemanagement voorhanden zijn. Zodoende is het gerechtvaardigd om geen positieve transportindicatie af te geven in deze gebieden. Eerder is het omgekeerde het geval – een positieve transportindicatie is geen garantie dat transport daadwerkelijk mogelijk is. Dit als gevolg van de doorlooptijd tussen het aanvragen van de indicatie en het opdracht geven voor realisatie van een netaansluiting en als gevolg van het feit dat de behoefte aan transportcapaciteit van alle partijen gezamenlijk die een positieve indicatie aanvragen (en ontvangen) de nog beschikbare capaciteit kan overschrijden.

Waarom wordt congestiemanagement in geen van de recent onderzochte congestiegebieden toegepast?

In geen van de onderzochte gebieden kan op basis van de huidige Netcode elektriciteit congestiemanagement worden toegepast, hierbij speelt bijvoorbeeld mee dat in bepaalde gebieden er te weinig spelers zijn om met behulp van marktwerking de ontstane congestie te adresseren. De huidige Netcode elektriciteit is oorspronkelijk geschreven als middel voor de systeembeheerder (TenneT) waarbij middels grote vermogens in productie en afname op- en afgeregeld kan worden en waarbij de kosten van productie van elektriciteit een grote rol spelen. In de huidige omstandigheden is er vooral sprake van duurzame opwek, zonder dat er alternatief (afname)vermogen tegenover staat. Op dit moment werken de gezamenlijke netbeheerders aan een voorstel tot herziening van de bestaande Netcode elektriciteit.

Is berekend hoeveel verlichting het biedt als opwek met zon (structureel of bij spanningsproblemen) afgeschakeld zou worden op 50, 60 en 70% van het maximum van het opwekvermogen? Zo nee, zou dat gedaan kunnen worden voor de rode gebieden?

Dit is vooralsnog niet uitgezocht, maar een dergelijke analyse kan eventueel worden uitgevoerd in de huidige rode gebieden. Daarbij is het onduidelijk of ook bestaande aangeslotenen verplicht kunnen worden of bereid zullen zijn in te stemmen met het afschakelen.

Wanneer zijn de knelpunten opgelost?

Op de website van de landelijke en regionale netbeheerders is per congestiegebied aangegeven wanneer verwacht wordt dat bestaande knelpunten opgelost zijn.

Wat is het toonfrequent-signaal (TF-signaal)?

Met het toonfrequent-signaal worden elektrische pulsen over de elektriciteitskabels gestuurd. Deze pulsen kun je zien als een ‘seintje’ en worden ontvangen door TF-ontvangers. Als de puls binnenkomt, krijgt de TF-ontvanger een seintje om te schakelen. Van aan naar uit of andersom. Zo kunnen we schakelen tussen dag- en nachttarief en elektrische boilers en andere toepassingen zoals tuinverlichting in- en uitschakelen.

Waarom stoppen netbeheerders met het uitzenden van het TF-signaal?

De techniek waarmee het TF-signaal wordt verstuurd, is kostbaar en verouderd. We hebben dit signaal tegenwoordig niet meer nodig om te kunnen voldoen aan onze wettelijke netbeheerderstaken; daarvoor hebben we de slimme meter. Daarnaast zorgen zonneparken en windturbines voor verstoring van het signaal, waardoor het niet altijd goed aankomt bij de ontvangers. Daarom hebben de netbeheerders er gezamenlijk voor gekozen om niet meer te investeren in deze techniek.

Wat is dag- en nachtstroom?

Dagstroom is de elektriciteit die u overdag tussen 07:00 en 23:00 uur gebruikt. Nachtstroom is de elektriciteit die u ’s nachts tussen 23:00 en 07:00 uur, in het weekend en op feestdagen gebruikt. In Brabant en Limburg wijken deze tijden af. Daar spreken we van piek- en daltarief. Piektarief geldt tussen 7.00 en 21.00 uur en daltarief geldt tussen 21.00 en 7.00 uur, op feestdagen en in weekenden. Het is mogelijk dat uw energieleverancier een ander tarief rekent voor dag- en nachtstroom dan voor piek- en daltarief.

Wat is een losse TF-ontvanger?

Een los apparaat dat een TF-signaal oppikt om andere apparaten en systemen in- en uit te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan elektrische boilers en aan tuin-, kerk- of portiekverlichting. Losse TF-ontvangers werden vroeger verkocht door groothandels of installateurs. Hiermee werd het mogelijk om ‘mee te liften’ op een van de TF-signalen dat wij uitzenden.

Ben ik nu toch verplicht om een slimme meter te accepteren?

Nee, u kiest zelf of u wel of geen slimme meter wilt. Wilt u gebruik blijven maken van dubbeltarief? Dat kan na 1 juli 2021 alleen nog met een slimme meter. Dubbeltarief is niet in alle situaties voordelig. Wilt u weten of dubbeltarief voor u interessant is? Neem dan contact op met uw energieleverancier of kijk bijvoorbeeld op energievergelijken.nl.

Ik heb eerder een slimme meter geweigerd, maar wil er nu toch een. Moet ik daarvoor betalen?

Nee, alle klanten die geen slimme meter hebben, krijgen vóórdat het TF-signaal stopt nog een laatste aanbod voor een gratis slimme meter. Bekijk onze planning om te zien wanneer u aan de beurt bent. Kunt u niet wachten op dit aanbod of wilt u later alsnog een slimme meter? Dan betaalt u wel een bijdrage voor de installatie. De kosten voor het plaatsen van zowel een slimme gas- als elektriciteitsmeter zijn € 72,60.

Is de slimme meter ook een oplossing voor het schakelen van de boiler?

Nee, de slimme meter stuurt geen andere apparaten aan. Daarom kunt u uw boiler niet in- of uitschakelen met de slimme meter.

Wie betaalt de kosten die ik moet maken om mijn boiler aan te passen?

Eventuele kosten die u maakt, komen voor uw eigen rekening. Het in- en uitschakelen van een elektrische boiler hoort namelijk niet bij de taken van een netbeheerder.

Het schakelen van de boiler is een dienst van N.V. RENDO. Moet N.V. RENDO dan niet zorgen voor een alternatief?

Het schakelen van de boiler was een extra service van N.V. RENDO. Dit hoort echter niet bij onze wettelijke taken. In de wet staat dat netbeheerders geen vervangende oplossing mogen bieden (niet marktverstorend mogen werken) voor overige toepassingen van het TF-signaal. Daarom mogen wij ook geen alternatief aanbieden. Voor oplossingen kunt u terecht bij een erkende installateur.

Wat is de wettelijke taak van N.V. RENDO als het gaat om schakeldiensten?

Wij moeten ervoor zorgen dat het elektriciteitsverbruik overdag en ’s nachts afzonderlijk geregistreerd wordt. Dat doen we door het aanbieden en plaatsen van de slimme meter.

Hoe gaat een schakelklok om met officiële feestdagen?

Een astronomische of digitale schakelklok kan een oplossing zijn. Vaak hebben dit soort schakelklokken een jaarprogramma met opgeslagen feestdagen of u kunt ze zelf programmeren.

Hoe ontdek ik of we binnen onze organisatie het TF-signaal gebruiken?

Uw installateur kan u hierbij helpen. Daarnaast kijkt een installateur samen met u naar uw situatie en wat daar de beste oplossing voor is. Via Techniek Nederland vindt u erkende installateurs.

Go to Top